Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy zabezpečuje kompletní vzdělání ve všech oborech medicíny, navíc umožňuje získat i hlubší znalosti ve specializovaných oborech dětského lékařství. Při výuce se klade důraz na vývojové aspekty lidského života ve zdraví a nemoci od prenatálního období až po stáří. Propojení fakulty s Fakultní nemocnicí v Motole, největší fakultní nemocnicí České republiky, usnadňuje komplexní a moderní výuku medicíny.

Adresa: Univerzita Karlova – 2. lékařská fakulta
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
tel.: (+420) 22443 5830-31
fax: (+420) 22443 5820
E-mail:
WWW stránka fakulty: http://www.lf2.cuni.cz

Fakulta nabízí pro absolventy středních škol studium těchto programů:

 1. Magisterský studijní program Všeobecné lékařství
 2. Navazující magisterský studijní program Fyzioterapie
 3. Bakalářský studijní program Fyzioterapie
 4. Bakalářský studijní program Všeobecná sestra

Magisterský studijní program:

A) Všeobecné lékařství

Studium tohoto programu je pouze v prezenční formě, trvá šest let. Absolventi programu získají úplné lékařské vzdělání a je jim přiznán titul „Medicinae universae doctor“ (MUDr). Výuka na fakultě je rozšířena o pediatrické obory; absolventi mohou nalézt uplatnění jako praktičtí lékaři či jako specialisté ve všech lékařských oborech.

Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2017/2018

 • vyplnění, uzavření a elektronické odeslání přihlášky do 28. 2. 2017;
 • zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 590 Kč nejpozději do 28. 2. 2017;
 • ukončení středoškolského vzdělání maturitní zkouškou;
 • absolvování kompletního přijímacího řízení a umístění do 180. místa včetně; v případě, že se na 180. místě umístí se stejným bodovým hodnocením více uchazečů, bude všem uchazečům se sdíleným 180. místem vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí;
 • pokud se ke studiu nezapíše dostatečný počet přijatých uchazečů, může děkan vyhlásit doplňovací řízení; počet definitivně přijatých uchazečů nepřekročí stanovený limit.
Přijímací zkouška

se bude konat: 13.–15. 6. 2017;
náhradní termín: 28.–29. 6. 2017.

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu.

Zkouška je dvoukolová.

 • První kolo přijímací zkoušky
  Písemná část, která je rozdělena na a) písemné testy z biologie, fyziky, chemie (celkem 75 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 2 body) a b) písemný test všeobecných předpokladů pro studium medicíny (25 otázek, každá hodnocena 3 body). Test všeobecných předpokladů zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů – absolvují všichni přihlášení uchazeči.
  Počet uchazečů, kteří postoupí do druhého kola je nejvýše 400, a to těch, kteří dosáhli nejvyšší bodové hodnocení. Limit pro postup do druhého kola stanoví děkan.
 • Druhé kolo přijímací zkoušky
  Ústní pohovor
  se koná před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč si vylosuje 2 otázky. Za každou z nich může od jednotlivého člena komise získat až 10 bodů, takže celkově lze za ústní část získat až 60 bodů. Cílem této zkoušky je zjistit komunikační dovednost uchazeče, jeho schopnost obhájit vlastní názor a prokázat zájem o zvolený obor.

Součet bodů z písemné a ústní části přijímacího řízení je jediným určujícím faktorem pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Navazující magisterský studijní program:

B) Specializace ve zdravotnictví
Obor Fyzioterapie – prezenční forma

Studium tohoto oboru navazuje na bakalářský stupeň vzdělání, je pouze v prezenční formě, trvá dva roky. Absolvent bude schopen provádět specializovanou léčebnou rehabilitaci na úseku léčebné tělesné výchovy a fyzikální terapie, včetně aplikace neinvazivních nefarmakologických fyzioterapeutických postupů a metod algoterapie. Absolvent získá titul magistr (Mgr.) jako nejvyšší pregraduální profesní kvalifikaci k výkonu povolání fyzioterapeuta.

Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2017/2018

 • vyplnění, uzavření a elektronické odeslání přihlášky do 28. 2. 2017;
 • zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 590 Kč nejpozději do 28. 2. 2017;
 • ukončené bakalářské studium fyzioterapie;
 • absolvování přijímacího řízení a umístění do 29. místa včetně; v případě, že se na 29. místě umístí se stejným bodovým hodnocením více uchazečů, bude všem uchazečům se sdíleným 29. místem vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí;
 • pokud se ke studiu nezapíše dostatečný počet přijatých uchazečů, může děkan vyhlásit doplňovací řízení; počet definitivně přijatých uchazečů nepřekročí stanovený limit.
Přijímací zkouška

se bude konat: 16. 6. 2017;
náhradní termín: 28. 6. 2017.

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu.

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu. Otázky se týkají základních klinických oborů v rozsahu náplně bakalářského studia fyzioterapie (celkem 100 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 2 body) a dále písemný test všeobecných předpokladů (25 otázek, každá hodnocena 3 body). Test všeobecných předpokladů zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů – absolvují všichni přihlášení uchazeči.

Součet bodů z obou písemných částí přijímacího řízení je jediným určujícím faktorem pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Bakalářský studijní program:

C) Specializace ve zdravotnictví
Obor Fyzioterapie – prezenční forma

Studium tohoto oboru je pouze v prezenční formě, trvá tři roky. Absolventi oboru získají vzdělání pro uplatnění v oblasti rehabilitace.

Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2017/2018

 • vyplnění, uzavření a elektronické odeslání přihlášky do 28. 2. 2017;
 • zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 590 Kč nejpozději do 28. 2. 2017;
 • ukončení středoškolského vzdělání maturitní zkouškou;
 • absolvování kompletního přijímacího řízení a umístění do 29. místa včetně; v případě, že se na 29. místě umístí se stejným bodovým hodnocením více uchazečů, bude všem uchazečům se sdíleným 29. místem vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí;
 • pokud se ke studiu nezapíše dostatečný počet přijatých uchazečů, může děkan vyhlásit doplňovací řízení; počet definitivně přijatých uchazečů nepřekročí stanovený limit.
Přijímací zkouška

se bude konat: 12.–13. 6. 2017;
náhradní termín: 28.–29. 6. 2017.

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména  zdravotních. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu.

Zkouška je dvoukolová.

 • První kolo přijímací zkoušky
  Písemná část, která je rozdělena na a)
  písemný test z biologie, fyziky a chemie (celkem 60 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 2 body) a b) písemný test všeobecných předpokladů (25 otázek, každá hodnocena 3 body). Test všeobecných předpokladů zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů – absolvují všichni přihlášení uchazeči.
  Počet uchazečů, kteří postoupí do druhého kola je nejvýše 70, a to těch, kteří dosáhli nejvyššího bodového hodnocení. Limit pro postup do druhého kola stanoví děkan.
   
 • Druhé kolo přijímací zkoušky
  Ústní pohovor se koná před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč si vylosuje 2 otázky. Za každou z nich může od jednotlivého člena komise získat až 10 bodů, takže celkově lze za ústní část získat až 60 bodů. Cílem této zkoušky je zjistit komunikační dovednost uchazeče, jeho schopnost obhájit vlastní názor a prokázat zájem o zvolený obor.

Součet bodů z písemné a ústní části přijímacího řízení je jediným určujícím faktorem pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Bakalářský studijní program:

D) Ošetřovatelství
Obor Všeobecná sestra – kombinovaná forma

Studium tohoto oboru je pouze v kombinované formě, trvá tři roky. Absolventi oboru získají vzdělání pro uplatnění v oboru Všeobecná sestra ve státním i soukromém zdravotnickém nebo zdravotně sociálním sektoru. Absolventi oboru získají titul bakalář (Bc.).

Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2017/2018

 • vyplnění, uzavření a elektronické odeslání přihlášky do 28. 2. 2017;
 • zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 590 Kč nejpozději do 28. 2. 2017;
 • ukončení středoškolského vzdělání maturitní zkouškou;
 • absolvování kompletního přijímacího řízení a umístění do 41. místa včetně; v případě, že se na 41. místě umístí se stejným bodovým hodnocením více uchazečů, bude všem uchazečům se sdíleným 41. místem vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí;
 • pokud se ke studiu nezapíše dostatečný počet přijatých uchazečů, může děkan vyhlásit doplňovací řízení; počet definitivně přijatých uchazečů nepřekročí stanovený limit.

Přijímací zkouška
se bude konat: 12.–13. 6. 2017;
náhradní termín: 28.–29. 6. 2017.

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu.

Zkouška je dvoukolová.

 • První kolo přijímací zkoušky
  Písemná část, která je rozdělena na a)
  písemný test z biologie s důrazem na biologii člověka (celkem 30 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 3 body) a b) písemný test všeobecných předpokladů (25 otázek, každá hodnocena 3 body). Test všeobecných předpokladů zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů – absolvují všichni přihlášení uchazeči. Počet uchazečů, kteří postoupí do druhého kola je nejvýše 70, a to těch, kteří dosáhli nejvyššího bodového hodnocení. Limit pro postup do druhého kola stanoví děkan.
   
 • Druhé kolo přijímací zkoušky
  Ústní pohovor
  se koná před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč si vylosuje 2 otázky. Za každou z nich může od jednotlivého člena komise získat až 10 bodů. Za ústní pohovor je možné získat až 60 bodů. Cílem této zkoušky je zjistit schopnost argumentace a obhájení vlastního názoru a prokázat zájem uchazeče o zvolený obor.

Součet bodů z písemné a ústní části přijímacího řízení je jediným určujícím faktorem pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Poznámka

Fakulta vydala soubor modelových otázek k přijímacím zkouškám (biologie, fyzika, chemie), který je v prodeji na Studijním oddělení fakulty; rozsah požadovaných znalostí jednotlivých předmětů odpovídá učebním osnovám gymnázií.

Děkan stanoví svým opatřením pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky. Děkan nebo pověřený proděkan přeruší přijímací zkoušku nebo její část u uchazeče, jenž se v jejím průběhu dopustí jednání, které je v rozporu s pravidly stanovenými děkanem. Výsledky takto přerušené zkoušky se nehodnotí; náhradní termín se nepovoluje. Uchazeči bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí.

Přihlášky ke studiu

elektronická
přihláška

Podat přihlášku

K přijímacímu řízení se uchazeč přihlašuje pouze elektronickou přihláškou. Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření, elektronickém odeslání a uhrazení poplatku – vše musí být splněno do 28. února 2017.
Přihlášku uchazeči netisknou a neposílají poštou na fakultu.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením při elektronickém podání je u všech programů stejný, a to ve výši 590 Kč.

Uchazeč o studium poukáže poplatek platební kartou nebo platebním příkazem na adresu:

Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 37530021/0100
variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky
konstantní symbol: 558
IBAN CZ3401000000000037530021 (pro platbu ze zahraničí)
SWIFT: KOMB CZ PP

Plátce je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je v kterékoli fázi řízení nevratný.

Vydáno: 1. 11. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 1. 2017 / Odpovědná osoba: Marie Havlová