Jak sledovat infekce vyvolané Clostridium difficile?

How to: Surveillance of Clostridium difficile infections.

Krutova M, Kinross P, Barbut F, Hajdu A, Wilcox MH, Kuijper EJ; survey contributors. Clinical Microbiology and Infection. 2018 May;24(5):469–475. doi: 10.1016/j.cmi.2017.12.008. Epub 2017 Dec 20. IF: 5.394

Mgr. Marcela Krůtová. Ph.D.

Publikaci představuje první autorka Mgr. Marcela Krůtová. Ph.D., z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol.

V posledních patnácti letech byl zaznamenán dramatický nárůst výskytu infekcí vyvolaných Clostridium difficile (CDI) spojených s vysokou morbiditou a mortalitou. Pro zdravotnické zařízení výskyt CDI znamená zvýšení nákladů na zdravotní péči z důvodu nutnosti zavedení bariérových protiepidemických opatření a prodloužení délky hospitalizace. Pro pacienta CDI přináší komplikaci léčby jeho základního onemocnění a v neposlední řadě snížení kvality života z důvodu přítomnosti průjmů a s tím spojenou izolací.

Ve spolupráci s Evropskou studijní skupinou pro Clostridium difficile (ESGCD) byl proveden průzkum stávajících systémů sledování CDI ve 33 evropských zemích. Ve 20 evropských zemích je již funkční systém pro sledování výskytu CDI s rozdíly v hlášených případech. Celkem 21 zemí se zapojilo do standardizované CDI surveillance organizované Evropským centrem pro prevenci a kontrolu infekcí (ECDC) v roce 2016. Počet laboratoří, které poskytují typizaci izolátů C. difficile pro epidemiologické účely, se zvýšil na 35 centrálních nebo referenčních laboratoří ve 26 evropských zemích. Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol provádí typizaci na vyžádání pro česká i zahraniční mikrobiologická pracoviště.

Zavedení účinného sledování výskytu CDI je klíčem k monitorování a snížení výskytu a šíření C. difficile v nemocničním prostředí. Mikrobiologická data jsou pak důležitá pro monitorování prevalujících ribotypů a citlivostí k antimikrobiálním látkám volby. V publikaci jsou jasně definovány klíčové komponenty pro provádění dohledu nad infekcemi vyvolanými C. difficile. Používáním doporučeného laboratorního diagnostického algoritmu společně se standardizovanými definicemi pro případ a původ CDI lze získat porovnatelná data v rámci nemocnic a jednotlivých zemí.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29274463

Vydáno: 10. 8. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková