Publikace bez tisku a vazby

Disertační a habilitační práce elektronicky!

Doposud bylo habilitační nebo disertační řízení spojeno s poněkud nepříjemnou záležitostí, a to vytisknout si práci v 5 exemplářích a poté je nechat svázat. Finanční i časová náročnost byla značná.
Kvalifikační práce byly zveřejňovány v Ústavu vědeckých informací ve studovně, avšak pouze prezenční formou.
Z těchto i dalších důvodů (viz dále) nastávají ve sběru a zpřístupnění disertačních a habilitačních prací následující změny, platné od 1. 10. 2008.
Tedy – po novu snadno a rychle!
 
Jak nyní postupovat?
Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky převezme Žádost o zahájení disertačního/habilitačního řízení s dalšími náležitostmi, tak jako doposud. Avšak disertační nebo habilitační práce se na oddělení odevzdá v tištěné formě pouze v jednom výtisku (vazba může být i kroužková). Po obhajobě je práce autorovi vrácena. Vedle toho autor předá práci také v elektronické podobě na digitálním nosiči (CD/DVD), spolu se všemi přílohami, autoreferátem apod.
Pro potřeby Ústavu vědeckých informací, který má za povinnost zpřístupnit práci v databázi závěrečných prací v elektronické podobě, je nutné vyplnit on-line Formulář pro odevzdání elektronické verze závěrečné vysokoškolské práce. Formulář je dostupný na adrese http://knihovna.lf2.cuni.cz/studium/vysokoskolskekvalifikacni-prace.
Všechny verze práce musí být naprosto shodné. Elektronická verze musí být odevzdána v některém z následujících formátů – .doc, .txt, .pdf.
Po úspěšné obhajobě je nezbytné na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky přenechat vyplněnou a podepsanou licenční smlouvu ve dvou vyhotoveních. Její znění je opět uvedeno na adrese http://knihovna.lf2.cuni.cz/studium/vysokoskolskekvalifikacni-prace.
Na zmiňované adrese je k dispozici jednoduchá šablona pro psaní kvalifikační práce, která již obsahuje připraveny titulní list, definované styly pro nadpisy i vygenerovaný obsah.
Vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP*) budou zveřejněny v repozitáři Univerzity Karlovy (http://digitool.is.cuni.cz) v souladu s dispozicemi autora uvedenými v licenční smlouvě. V katalogu knihovny bude i nadále uveden bibliografický záznam práce, nově doplněný o odkaz na elektronickou verzi umístěnou v repozitáři. Starší práce budou stále k nahlédnutí v Ústavu vědeckých informací.
 
Kontaktní osoby:

Kateřina Kieslingová, BBus
Ústav vědeckých informací
Ivana Tinková
Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky
 

*Pod tajemnou zkratkou VŠKP se skrývá označení pro vysokoškolské kvalifikační práce jako např. bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační a habilitační práce. Tato díla byla a stále ještě jsou zařazována ke specifické skupině dokumentů, tzv. „šedé literatury“, a to zejména vzhledem k jejich špatné dostupnosti, protože nejsou publikována obvyklým způsobem a nejsou dostupná na běžném knižním trhu.
Problematika vzniku a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací je vymezena dvěma právními normami. V prvé řadě se jedná o Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů č. 552/2005 Sb., ve kterém je uvedeno ustanovení: „Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledků obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.“
Dále o Zákon č. 168/2008 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, který definuje pravidla pro ochranu duševního vlastnictví.
V posledním desetiletí zaznamenaly vysoké školy stejně jako další instituce působící v oblasti vědy a výzkumu výrazné změny, a to v mnoha oblastech, např. komunikace, informační technologie. Samy vysoké školy jsou producenty vlastních specifických informačních zdrojů a s novými technologickými nástroji také zdroji v elektronické formě. Výhody, které tento způsob zveřejňování přináší, jsou zřejmé: snížení nákladů; přístup k dokumentům umístěným v prostředí internetu – tedy přístup odkudkoliv; jednoduché vyhledání a snadné získání primárního dokumentu; urychlení výměny informací v oblasti vědy, výzkumu; podpora vzdělávacího procesu.
Na 2. lékařské fakultě si uvědomujeme důležitost a přínos těchto dokumentů, vždyť kvalita vysokoškolských prací odráží i kvalitu samotné fakulty. Navíc se dostupnost vysokoškolských prací posune směrem k světovým zvyklostem a standardům.

Vydáno: 8. 10. 2008 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK