MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

MUDr. Eva Froňková, Ph.D., je vědeckou pracovnicí na Klinice dětské hematologie a onkologie. V poslední době obdržela dvě prestižní ocenění své práce. Získala Hynkovu cenu, kterou Nadační fond Dr. Paula Janssena1 každoročně uděluje za nejlepší práci v oboru hematologie. Oceněná práce nese název Froňková, E., Krejčí, O., Kalina, T., Horváth, O., Trka, J., Hrušák, O.: Lymphoid differentiation pathways can be traced by TCR delta rearrangements. J. Immunol. 2005, vol. 175, no. 4, p. 2495–2500. Druhou cenu jí udělil nadační fond Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, která je určena studentům pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých pracovníků Akademie věd České republiky.

 
Paní doktorku jsme požádali o malý rozhovor.

1. Mohla byste nám v krátkosti představit práce, za které jste byla oceněna?
Hynkovu cenu dostal celý kolektiv autorů, cenu jsem převzala já, protože druhý hlavní autor článku Ondřej Krejčí (který mimochodem tuto cenu dostal už za rok 2004) momentálně pracuje na výzkumu leukémií v americkém Cincinnati. V práci se zabýváme přestavbami tzv. V-D-J segmentů genů pro imunoglobuliny a T-buněčné receptory, což je (aspoň podle mého názoru) neuvěřitelně propracovaný proces, který zajišťuje schopnost lymfocytů reagovat na obrovské množství nejrůznějších podnětů. My jsme zjistili, že tyto přestavby mohou probíhat i v takzvaných NK (z anglického „natural killers“) buňkách, což může přispět k objasnění vývojových drah těchto buněk. Do soutěže jsme navíc přihlašovali další, metodický článek, který se mimo jiné týká využití specifických V-D-J přestaveb v leukemických buňkách pro sledování minimální reziduální nemoci u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií.
 
2. Co je nejnáročnějším aspektem vaší práce?
Pro mě je nejhorší doba, kdy je už většina experimentů hotová a zbývá jen napsat článek, odeslat ho do časopisu, přečíst si rozhodnutí o nepřijetí, přepsat článek, poslat ho do horšího časopisu... atd., prostě doba, když už nemůžete ten článek ani vidět a raději už byste pracovali na něčem jiném, ale musíte to překonat, abyste (v duchu známého hesla Publish or perish) přežili.
 
3. Podle seznamu spoluautorů je jasné, že jste součástí pracovního týmu. Kolik lidí v něm působí a jak funguje vzájemná spolupráce?
Možná to bude znít jako fráze, ale moderní věda se svou záplavou informací by se opravdu neobešla bez spolupráce lidí, z nichž každý například ovládá určité metody nebo se třeba do hloubky zajímá o určitý typ buněk. V naší laboratoři (CLIP, Childhood Leukemia Investigation Prague) v současnosti pracuje na nejrůznějších projektech okolo 25 doktorandů, vědeckých pracovníků, diplomantů a laborantů. Někdo se specializuje na molekulární genetiku, někdo na průtokovou cytometrii, další na proteomické metody. K danému projektu pak v ideálním případě každý zúčastněný přispěje tou „svou“ metodikou a nad výsledky se diskutuje společně. Říkám v ideálním případě, protože v reálu musí většinou někdo (většinou doktorand) nejdříve požadovanou metodu pracně zavést.
 
4. Jak vnímáte postoje české veřejnosti vůči vědcům a vědě jako takové? Cítíte v tomto smyslu v posledních letech nějaké změny?
Myslím že česká média odvedla v případě popularizace vědy a vědců překvapivě slušnou práci, i když některé skutečně velké osobnosti jim vytrvale unikají kvůli své nechuti k sebeprezentaci. Velkým úspěchem je už to, že obecná představa vědce začíná opouštět postavu nepoužitelného „mimoně z výzkumáku“ a začíná vědce prezentovat jako člověka, který má to štěstí dělat tvořivou práci a ještě díky ní (někdy) něčemu pomáhat.
 
Děkuji za rozhovor
-mc-
 


1 Nadační fond Dr. Paula Janssena se od svého vzniku soustavně zabývá podporou lékařského výzkumu a popularizací jeho výsledků. Svého cíle Nadační fond dosahuje pořádáním soutěže o nejlepší vědeckou práci v daném medicínském oboru, organizací seminářů pro státní správu či pro studenty, vydáváním odborných publikací a cílenou podporou studentů (granty pro doktorandské práce). Soutěž se vyhlašuje vždy počátkem kalendářního roku pro práce publikované v roce uplynulém. Poprvé byly tyto ceny uděleny v roce 1993, většina současných cen je udělována od roku 1995, tedy letos již podesáté. Vyhodnocení provádějí nezávislé komise, které na žádost Nadačního fondu jmenují výbory jednotlivých odborných společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně. S cenou získávají laureáti také nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč, který je účelově vázán na podporu jejich další vědeckovýzkumné činnosti.
Zřizovatelem fondu je farmaceutická společnost Janssen-Cilag, s. r. o., světový výrobce léčivých přípravků. U zrodu této společnosti stál Dr. Paul Adrian Jan Janssen – tvůrce a objevitel mnoha nových léků.

Vydáno: 22. 2. 2007 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK