Zápisky ze senátu (18. dubna 2018)

18. dubna proběhla další schůze akademického senátu. Zápisky píše Barbora Vyhnánková, ilustrace dr. Adam Kalina.


Ve středu 18. dubna jsme se opět sešli, tentokrát ovšem ne v knihovně Neurologické kliniky, ale v S2-2, tedy v bývalé Plechárně. Nechtěné dobrodružné hledání Plechárny v novém posluchárenském bloku jsme všichni zdolali úspěšně a sešli jsme se v hojném počtu!

Na začátku programu nás čekaly zprávy z vedení fakulty, které se nesly v radostném duchu, hlavně díky tomu, že jsme přeci ta „nejlepší hokejová lékařská fakulta“. 17. dubna proběhlo výjezdní zasedání kolegia děkana, místopředseda Adam Láznička informoval o průběhu zasedání: „Výjezdní zasedání mělo dvě části – první se zabývala studiem a problémy s ním souvisejícími. Jistě je velkým pozitivem, že kolegium souhlasilo se zrušením korekvizit a velkým zjednodušením prerekvizit předmětů, což výrazně zjednoduší práci například studentům po návratu z Erasmu. Dále se také pracuje na souhrnném vyhodnocení ankety za posledních několik let. Odpolední část programu se věnovala ekonomice, zejména změně tarifních mezd.“

Následovalo úspěšné schválení rozpočtu a hlasování o nových členech vědecké rady 2. LF UK na období 2018–2022. Pro nové složení pan děkan fakulty navrhl doc. Tomáše Kalinu (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol), doc. Tomáše Vymazala (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol), prof. Michala RygIa (Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol) a z externích členů prof. Petra Konvalinku, emeritního rektora ČVUT. Všichni jmenovaní byli schváleni. Nutno zmínit, že člen vědecké rady nemůže být zároveň členem akademického senátu, proto prof. Rygla vystřídá náhradník s největším počtem hlasů – dr. Eduard Kočárek. Pokračovalo projednání a hlasování o návrhu a akreditaci Bc. studijního programu Dětská sestra, včetně schválení alternativního názvu, který zní Pediatrické ošetřovatelství, a poté i o změně názvu oboru Všeobecná sestra na Všeobecné ošetřovatelství. Pokyn k tomuto zvěrstvu přišel z Ministerstva zdravotnictví. Na závěr byla schválena akreditace nového doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace.

Co se týče zpráv z komisí, opět největší diskusi vzbudila pedagogická komise, která přinesla prvotní návrh definic jednotek výuky jako je seminář, přednáška apod. Komise ještě plánuje schůzi s právním zástupcem.

Nejbližší zasedání AS proběhne 16. května na původním místě – v knihovně Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Připomínám, že zasedání jsou studentům přístupná, rádi vás tam přivítáme.

Vydáno: 2. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková