Zápisky ze senátu (17. ledna 2018)

17. ledna proběhla schůze akademického senátu. Zápisky píše Adam Láznička, ilustrace dr. Adam Kalina.


Program prvního zasedání senátu v novém roce byl doslova přeplněný. Pan děkan nás nejprve seznámil s průběhem jednání s FN Motol ohledně multifunkční budovy (viz minulé zápisky) a nových nájemních smluv, hlavně v rekonstruovaném posluchárenském bloku.

Jistě víte, že pan děkan byl na podzim zvolen do svého druhého volebního období, které začíná prvním únorem. A s tím přicházejí i některé změny ve vedení fakulty. Od tohoto týdne máme novou paní tajemnici, Mgr. Janu Šmejckou, která nastupuje na místo Ing. Martiny Mudrové, Ph.D., která byla tajemnicí fakulty dlouhých pět let. Na zasedání dlouhým proslovem poděkovali dr. Mudrové za dobře odvedenou práci jak předseda senátu doc. Hrušák, tak pan děkan. A samozřejmě popřáli Mgr. Šmejcké hodně štěstí do její nové práce. I my doufáme, že paní magistra bude pro fakultu alespoň takovým přínosem, jako jím byla dr. Mudrová. Ještě jednou za vše děkujeme!

Další změny se týkají kolegia děkana. Kolegium opustí dr. Pelíšek a doc. Kobesová, naproti tomu do něj vstoupí prof. Marusič jako nový proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti a dr. Jirkovský jako člen kolegia pro nelékařské studijní programy. Zbylí proděkani budou dál pokračovat ve své práci.

Závěrem jen krátce k práci komisí, konkrétně pedagogické. Již minule jsme zmiňovali, že na fakultě je užíváno ohromné množství úložišť studijních materiálů. Na zasedání tak dorazili zástupci 3. lékařské fakulty (David Lauer a Metoděj Renza) a představili nám server Výuka, který jejich fakulta používá. Představování byli přítomni i prof. Marusič a dr. Feberová, která pracuje na úrovni Univerzity Karlovy jako hlavní e-learningový metodik a stála i u zrodu motolského Mefanetu. Tento týden se komise sejde s panem profesorem i paní doktorkou a pokusí se dojít ke konsensu, jak to dál s výukovými materiály bude.

Z lednového zasedání je to asi vše, pokud byste měli zájem, jste všichni zváni na příští zasedání akademického senátu, které proběhne 15. února od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky.

Adam Láznička
místopředseda akademického senátu 2. LF UK

Vydáno: 31. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.