Prezentace kandidátů do studentské komory senátu

Před volbami do akademického senátu pro období únor 2019 až leden 2021 jsme všem kandidátům-studentům položili pět otázek a nabídli prostor k prezentaci. Odpovědělo 25 kandidátů; možnosti prezentovat se další formou (text, fotografie, plakátek...) využilo 15 kandidátů, devět z nich se spojilo do čtyř volebních uskupení, která předkládají společný program.


Otázky

1. Co považujete za svůj nejdůležitější senátorský cíl?

2. Jak konkrétně byste tohoto cíle v rámci kompetencí příslušejícím akademickému senátu chtěl/a dosáhnout?

3. Jaké vlastnosti by podle vás měl mít senátor?

3. Co je podle vás nejdůležitější pravomocí a povinností akademického senátu?

5. Co byste udělal/a pro to, aby fakulta po navýšení počtu přijímaných studentů od příštího akademického roku produkovala v dalších letech více lékařů, aniž by se snížila jejich kvalita?


Odpovědi

Odpovědi zveřejňujeme v pořadí, v jakém jsou kandidáti uvedeni na volebním lístku. Jména jsou ve tvaru: příjmení, jméno, komunita, obor, ročník. Odpovědi neprošly redakční úpravou.

Baldík Filip, 1, Všeob. lékařství – CZ, 2

1. Mým největším cílem je, abych byl v akademickém senátu pro studenty a za studenty a za svou komunitu. Abych se bil za to, co je pro studenty dobré a co si přejí posunout k lepšímu v kurikulu.

2. Nejen výše zmíněného cíle chci dosáhnout tím, že budu na zasedání AS přinášet podněty studentů nebo i svoje vlastní, které máme ve svém programu s Mášou Kalantay, a otvírat diskusi na tato témata. Vím, že některá z nich mohou být ožehavá nebo se může jednat o běh na dlouhou trať, ale věřím, že i díky mému odhodlání můžeme posunout fakultu ještě dál.

3. Senátor by měl být otevřený nápadům a konstruktivní kritice, kreativní, cílevědomý a schopný kriticky myslet.

4. Za nejdůležitější pravomoc akademického senátu považuji tvorbu a úpravy kurikula a tvorbu rozpočtu, a dále pak spolupracovat s pedagogy a studenty a vyslyšet jejich názory.

5. Myslím, že se jedná o problém, jehož řešení přesahuje kompetence akademického senátu. Abychom zvýšili množství absolventů, musíme zákonitě zvýšit množství přijímaných studentů. Abychom ale zajistili dostatečně kvalitní a individuální přístup k výuce, musíme navýšit počet kruhů (a samozřejmě stanovit maximální počet osob v kruhu – ideální se mi jeví číslo 20), do kterých budeme studenty rozdělovat. Pokud přistoupíme k tomuto kroku, budeme muset, zejména na teoretických a preklinických ústavech, navýšit i počet pedagogů, protože na mnohých je již personální situace velmi tristní (viz například personální situace na Ústavu histologie a embryologie) a další zvýšení nálože výuky na osobu by nebyla reálná. Navýšení počtu pedagogů s sebou ale přináší i další výdaje – platy pro pedagogy – a je otázkou, na kterou momentálně bohužel nejsem schopen odpovědět, do jaké míry jsou finanční prostředky poskytnuté na navýšení kapacity dostatečné pro pokrytí všech výdajů s tím spojených. Pokud by ale byly splněny výše uvedené předpoklady, pak si dokážu představit reálné navýšení výuky na naší fakultě s tím, že bychom neslevovali na požadavcích, které jsou na studenty kladeny, neboť kvalita je důležitější než kvantita.

Kalantay Mariya, 1, Všeob. lékařství – CZ, 2

1. V senátu chci být především aktivní. Velmi dobře si uvědomuji, že do senátu nejdu za sebe jako Mariyu Kalantay, ale jdu tam zastupovat studenty naší fakulty, především pak ty ze svojí komunity. Chci být člověkem, na kterého se mohou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem a který bude jejich problémy aktivně řešit.

2. Chci využít svoje zkušenosti s jednáním s různými lidmi včetně akademických pracovníků, které jsem nasbírala za svoje působení ve studentských spolcích. Věřím, že právě tyto zkušenosti mi pomohou, abych dokázala být opravdovým hlasem své komunity a otevírat diskusi k tématům, která jsou pro moji komunitu důležitá.

3. Senátor by měl mít především schopnost vytvořit si svůj názor a obhájit si jej, přestože je třeba většinový názor jiný. Zároveň by ale měl mít sebereflexi a být schopen uznat vlastní chybu. Vzhledem k tomu, že zastupuje určitou skupinu lidí, měl by být také reprezentativní a empatický k problémům této skupiny.

4. Přestože se nás to v tomto volebním období netýká, je jednou z nejdůležitějších pravomocí volba děkana. Další je možnost podílení se na změnách kurikula a kontrola rozpočtu. Zároveň je senát jediným orgánem, na který se studenti mohou obrátit se svými problémy a podněty.

5. Myslím, že tento problém daleko přesahuje kompetence akademického senátu a není reálné, aby ho právě senát vyřešil. Nejdůležitější je, aby se fakulta snažila pro své studenty vytvořit ideální prostředí pro jejich studium. Domnívám se, že pouhé přijetí dosud nepřijatých studentů by nevedlo ke zvýšení počtu úspěšných absolventů. Podle mého názoru není problém s nízkým počtem nastupujících lékařů na straně fakulty, ale je dán mj. celkovou momentální neatraktivitou lékařského povolání.

Mayerová Lucie, 1, Všeob. lékařství – CZ, 1

1. Přiblížení práce akademického senátu studentům. K tomu v současné době slouží pouze „Zápisky ze senátu“ a fakt, že jsou zasedání senátu přístupná veřejnosti. Studenti sice mohou kontaktovat jednotlivé senátory emailem, ale myslím, že by přímé debaty se studenty přinesly senátorům lepší zpětnou vazbu o chodu na fakultě, a tím pomohly zefektivnit jejich práci. O současném zájmu fakultní obce o akademický senát ostatně vypovídá volební účast.

2. Začala bych s prezentací a propagací akademického senátu již od prvního ročníku. Stávající senátoři by na začátku akademického roku představili práci senátu novým studentům (podobně jako to dělá Motolák či IFMSA), a posléze se jednou za čas scházeli se svou komunitou. Je to více osobní než email, zároveň to nabízí prostor pro debatu o problémech, ke kterým se i studenti mimo senát mohou chtít vyjádřit. Také zastávám názor, že by bylo spravedlivé, aby první dva ročníky měly každý samostatnou komunitu. Rozumím argumentu, že volby jsou krátce po začátku akademického roku a studenti prvního ročníku nejsou ještě tolik obeznámeni s poměry na fakultě, natož s akademickým senátem. To bych ráda změnila. Volební období trvá dva roky a k jeho konci jsou zástupci senátu ve čtvrtém nebo spíše vyšším ročníku právě proto, že prváci se o volbách do senátu téměř nedozví. Přitom v prvním a druhém ročníku je studentů nejvíce.

3. Zodpovědnost a fakt, že se věnuje senátorství, jak jen nejlépe může, aktivní účast na zasedání považuji za samozřejmou. Zároveň je dle mého názoru důležité, aby se setkával v komunitě nejen se svým kruhem a, jak již jsem naznačila v odpovědi na druhou otázku, bavil se o chodu fakulty s ostatními studenty. Tedy pochopitelně v mezích daných povinností zachovávat mlčenlivost o důvěrných záležitostech fakulty. Senátor by neměl mít ze své práce prospěch a senátorství by měl vykonávat nezištně.

4. Volit děkana tak, aby nemusel později vznášet návrh na jeho odvolání.

5. V první řadě bych se zaměřila na to, aby (nejen ti) nejlepší studenti chtěli právě na naši fakultu. Proto se mi líbí projekt IFMSA „Cesta na LF“, v rámci něhož medici chodí na střední školy a snaží se představit svou fakultu studentům. Skrze akademický senát bych se ráda zaměřila na zlepšení průběhu přijímacích zkoušek, které mám jakožto studentka prvního ročníku v živé paměti a které dle (nejen) mého názoru mají velký vliv na mínění uchazečů o fakultě. Dále bych chtěla pokračovat ve zkvalitnění zpětné vazby od studentů. Je důležité, aby se v dalším akademickém roce poměr počtu studentů na vyučujícího nezvyšoval, aby se studentům měl i nadále kdo věnovat v dostatečné míře. Souhlasím s dosavadním postupem a rozhodnutím navýšit v příštím prvním ročníku počet kruhů, nikoliv počet studentů v kruhu.

Novák Matyáš, 1, Všeob. lékařství – CZ, 1

1. Za svůj nejdůležitější cíl, pokud bych tedy měl tu čest zastávat post akademického senátora, bych považoval zefektivnění komunikace mezi studenty a pedagogy, respektive akademickými autoritami naší fakulty. Jsem toho názoru, že akademický senát není mezi studenty patřičně vidět, a tím pádem může být jeho důležitost značně bagatelizována. Rád bych nás, studenty nejmladší, plně zapojil do fungování fakulty, což se týká jak studentských spolků, tak akcí na fakultě obecně. Rád bych také pravidelně pořádal besedy či panelové diskuse se zajímavými osobnostmi zdravotnictví v České republice.

2. Akademický senátor má, samozřejmě kromě určité zodpovědnosti za chod fakulty, k dispozici kontakt s vedením, který je pro normálního studenta těžko dostupný (avšak jsem si samozřejmě vědom toho, že zasedání jsou veřejná). Věřím, že šance potkávat se pravidelně se špičkami naší fakulty by mi výrazně pomohla v mém záměru pořádání diskusí. Kromě toho se může podílet na schvalování rozpočtu, kde je dle mého názoru šance podpořit studentské volnočasové spolky (ať už ty klasické studentské, nebo například sportovní), budou-li k dispozici zajímavé podněty ze strany studentů.

3. Dle mého názoru by měl být člověkem trpělivým, který je schopný taktně a s úctou jednat s ostatními, člověkem, který se nebojí kompromisu. Samozřejmě by měl být pracovitý, čestný, spolehlivý a ambiciózní. Měl by být vždy diplomatem.

4. Akademický senát má mnoho povinností a pravomocí a já si nepřipadám dostatečně erudovaný na to, abych mohl posoudit, která z nich je opravdu tou nejdůležitější. Mezi velmi důležité bych zařadil volbu děkana fakulty a schvalování rozpočtu.

5. Jsem si vědom záměru pana ministra, nicméně se jedná od 10 % studentů a já nejsem toho názoru, že by 20 lidí, kteří možná neměli tolik štěstí, jako jsem měl já, bylo méně kvalitních.

Prýmková Barbora, 1, Všeob. lékařství – CZ, 2

1. Mým cílem je zajistit, aby akademický senát opravdu aktivně získával podněty ze studentské komunity. S tím souvisí přání povzbudit zájem studentů o dění na fakultě.

2. Byla bych ráda, aby vznikla funkční platforma pro výměnu názorů mezi studenty a senátory. Konkrétně si představuji pravidelná setkání pro jednotlivé komunity. Probrali bychom témata, o kterých bude senát v blízké době hlasovat, odpověděli bychom na otázky studentů, a především by takto vznikla možnost, jak může každý student přispět svým nápadem či konstruktivní kritikou k otázkám, které se ho přímo týkají. Vznik takových setkání je podle mne nezbytným krokem k tomu, aby senátoři mohli zodpovědně plnit funkci zastupitelů svých komunit.

3. Musí mít zájem měnit věci k lepšímu a připravit si na to dostatek času, trpělivosti a nadšení. Kromě toho by bylo dobré, aby si uvědomoval váhu svého hlasu a v debatovaných tématech se orientoval.

4. Myslím si, že nejdůležitější povinností je zodpovědně využívat svou pravomoc zohledňovat názory spolužáků při rozhodování v otázkách týkajících se curricula.

5. Aby nedošlo k poklesu kvality, je podle mého názoru nutné úměrně navýšit počet akademických pracovníků podílejících se na výuce. Aby byli lékaři motivováni k výuce mediků, je nutné tuto práci adekvátně platově ohodnotit. Dále je třeba navýšit kapacitu výukových prostor. Pro preklinické obory spatřuji řešení v nové budově na Plzeňské, která bude jistě schopna plánovaný nárůst počtu studentů akomodovat. Co se týče oborů klinických, vidím možnost ve využití jiných pracovišť než pouze naší fakultní nemocnice.

S cílem produkovat více lékařů pro české zdravotnictví (nikoli absolventů, kteří raději odejdou za lepšími podmínkami do zahraničí) souvisí potřeba úpravy specializačního vzdělávání. Pokud nebude systém specializačního vzdělávání připraven na nárůst počtu absolventů, nesplní tento krok svůj primární účel.

Jelínek Tomáš, 2, Všeob. lékařství – CZ, 3

1. Za svůj nejdůležitější cíl považuji práci na hlubším propojení studentů a fakulty, aby připomínky a kritika studentů byly opravdu slyšet. Byl bych velmi rád, kdyby práce akademického senátu byla vidět v reálném čase a studenti věděli, že mají ve svých senátorech zastoupení a oporu.
Mezi mé konkrétní cíle pak patří za prvé změna systému výuky předmětu Fyziologie, která je v současné podobě velmi neefektivní a nekomplexní, v důsledku čehož je tento předmět brán spíše za okrajový, ačkoli je faktickou podstatou interní medicíny. Za druhé bych rád inicioval větší podporu vědy skrze možnost studentů poznat skutečnou náplň vědecké práce v medicíně v rámci povinných vědeckých praxí či projektu „týdne vědy“ ve stylu týdne praktického lékařství. A za třetí je mým cílem rozsáhlejší internacionalizace fakulty prostřednictvím užší spolupráce a partnerství se zahraničními univerzitami, a to jak na vědecké, tak klinické úrovni.

2. Principiálně skrze komunikaci a blízkou spolupráci s vedením fakulty, kterou jsem měl možnost navázat už z pozice předsedy Motoláku. Propojení předsednictva Motoláku s akademickým senátem, jak věřím, by s sebou obecně přineslo mnohé výhody a umožnilo by převést aktuální problémy a nedostatky na fakultě viděné pohledem studentů v diskusi o konkrétních řešeních v rámci akademického senátu. Konkrétní body a jejich řešení pak spadají přímo do kompetencí jednotlivých komisí v rámci senátu, jejichž komunikace s děkanátem a mezi sebou navzájem je základním předpokladem úspěchu.

3. Senátor by měl mít reprezentativní vystupování, být schopen slušné a věcné argumentace, přijmout opačný názor i kritiku a umět pracovat ve prospěch většiny, a nikoliv svůj vlastní. Měl by umět naslouchat, motivovat a podpořit kohokoliv, kdo by měl relevantní podněty spadající do kompetencí senátu. K roli senátora samozřejmě nezbytně patří i zodpovědnost, žádný senátor totiž není v senátu sám za sebe, ale je hlasem těch, které zastupuje.

4. Dle mého názoru je nejdůležitější úlohou akademického senátu vytvářet propojující most mezi studenty, vedením fakulty a jednotlivými ústavy. Konkrétně pak kontinuálně pracovat na zkvalitňování výuky prostřednictvím utváření a změn ve studijních plánech a ovlivňováním náplně jednotlivých předmětů. V neposlední řadě pak vnímám akademický senát jako vhodný aparát pro řešení otázek, které sahají mimo hranice fakulty, a v rámci tohoto je na místě snaha o dobré vztahy s ostatními, nejen lékařskými fakultami.

5. Primárním cílem fakulty by mělo být zachování standardů a náročnosti přijímacího řízení. Přijímačky na naši fakultu jsou objektivně nejtěžší ze všech lékařských fakult, ať už je to přičiněním testů všeobecných předpokladů, nebo ústními pohovory, a v této podobě jsou přinejmenším dobře míněnou snahou, ne-li dokonce zárukou, že naši studenti budou i při zvýšeném počtu nadále výběrem z výběru. Jedinou změnou, která by snad byla na místě, by bylo zvýšení transparence a objektivity ústních pohovorů.
Hlavní výzvou pro udržení a zvýšení kvality výuky při vyšším počtu studentů bude však personální stránka. Je potřeba, aby fakulta disponovala dostatečným počtem kvalitních pedagogů a prostory k výuce studentů. Zatímco otázka prostor bude s průběžným dokončováním nového areálu na Plzeňské alespoň zčásti vyřešena, nedostatek kvalitních vyučujících je problémem už nyní. Bohužel v tuto chvíli nejsem schopen navrhnout uspokojivé řešení, jsem ale přesvědčen, že vyřešení této otázky by mělo být prioritou akademického senátu a fakulty obecně do příštích let.

Nyčová Aneta, 2, Všeob. lékařství – CZ, 3

1. Větší zapojení studentů do chodu nemocnice, zlepšení praktických dovedností absolventů.

2. Ráda bych poskytla studentům větší možnost rozvoje v oborech, kterým by se do budoucna rádi věnovali. Jako studenty nás lékaři neustále pobízí, abychom získávali především praktické zkušenosti – pro zájemce o chirurgické obory nebo anesteziologii na sálech. Na ty mnohdy, bohužel, není čas, jelikož většina operací probíhá souběžně s výukou klinických předmětů.
Tento cíl je pravděpodobně nejsložitějším bodem celého volebního programu a nerada bych jeho plnění brala na lehkou váhu. V první řadě bude především potřeba zmapovat potřeby studentů a celý bod předkládat přednostům jednotlivých ústavů s návrhem řešení.
Současnou představou je, že by studenti, kteří pravidelně pomáhají v nemocnici, měli větší možnost absence při výuce klinických předmětů, případně by se na formě nahrazení domluvili s vedením oddělení, což je možné na některých blocích i v současnosti. V případě absence by samozřejmě musela být potvrzena lékařem, u kterého by student stážoval, aby nedocházelo ke zneužívání této pravomoci.

3. Cílevědomost, pracovitost, pokora.

4. Z příslušných pravomocí akademického senátu bych vyzvedla především možnost předkládat návrhy, diskutovat o nich a schvalovat je – v případě studentské komory hlavně úpravu studijních programů, která by měla především reflektovat zájmy studentů, ale také vyučujících.

5. Jako první bych rozhodně navýšila počet kruhů, do kterých budou studenti rozděleni. S tím souvisí také přijetí nových učitelů a lektorů, které bude potřeba finančně ohodnotit a zároveň motivovat tak, aby je práce se studenty bavila a byla co nejpřínosnější.
Studentům preklinických oborů bych ráda poskytla větší informovanost o možnosti sebevzdělávání, které nabízí jednak fakulta, jednak studentské spolky. Studentům klinických ročníků by ve výuce mohl pomoci navrhovaný bod s možností zapojení se do chodu nemocnice v oboru, o který má daný student zájem.

Vaněk Lukáš, 2, Všeob. lékařství – CZ, 3

1. Rád bych otevřel debatu o vybudování vyhovujících studijních prostorů pro studenty. Byl bych rád, kdyby na naší fakultě byla nonstop studovna, a zároveň aby i stávající prostory poskytovaly důstojný prostor pro učení a odpočinek. Pod touto obecnou formulí si představuji místo, kde si člověk může udělat čaj nebo kávu, dát si něco k jídlu nebo si i případně ohřát oběd, má tam stůl s lampičkou a zásuvkou a klid.

2. Před rokem jsme se stávajícím senátorem Viktorem Veselým začali řešit situaci v Žížale, kde studenti neměli možnost si natočit vodu, ohřát si oběd či si udělat čaj. Po domluvě s děkanátem fakulta zakoupila do Žížaly mikrovlnku, zároveň jsme prezentovali nabídku pronájmu pítka na horkou, studenou a sycenou vodu a nových automatů, které by nahradily stávající nedostačující. A když vše vyjde, jak má, v novém semestru by se již mohly objevit na chodbách. Zeptali jsme se tedy studentů, co jim vadí a co by si přáli (a co bychom si konec konců přáli i my), oslovili pár firem a s nabídkou šli za vedením. Budování nových prostor rozhodně skýtá nejednu příležitost, jak další podobné podněty studentů zrealizovat. Ve stručném popisu nových budov sice je zmínka o studijních prostorech, tím to ale končí. Rád bych shromáždil přání studentů (to jsou přeci ti, kdo tam budou trávit nejvíce času) a o právě budovaných prostorech na Plzeňské či o těch plánovaných v Motole bych se rád pobavil s vedením fakulty.

3. Senátor by měl být prostředníkem, skrze kterého může student tlumočit své podněty a nebát se ozvat s těmi svými. Nedělat to kvůli dobře znějící větě v curriculum vitae, ale brát to jako vzácnou možnost se podílet valnou měrou na chodu školy.

4. Povinností je schvalovat a navrhovat věci s vědomím o zájmu lidí, kterých se to přímo týká. Například jakoukoliv změnu kurikula (ostatně některé jistě budou v souvislosti s přijímáním více studentů probíhat) bez konzultace s pedagogy a studenty nelze prosazovat.

5. Spolu s navyšováním studentů je nutné rozšiřovat i prostory a řady pedagogů. Důstojné platové ohodnocení pro pedagogy i v preklinických předmětech je dle mého jeden z předpokladů úspěchu. Nejdůležitější věc ale není v kompetenci fakulty, a to adekvátní pracovní podmínky pro mladé lékaře. Pouhé navyšování počtu mediků by mi připomínalo situaci, kdy do děravého hrnce liji více vody a doufám, že jí tam více zůstane.

Bárdoš Jiří, 3, Všeob. lékařství – CZ, 4

1. Nejdůležitějším cílem senátora v akademickém senátu je snažit se prosadit zájmy studentů. Mojí primární snahou je zlepšit kvalitu, organizaci a formu výuky některých předmětů. Jsem si vědom toho, že tato agenda patří jednotlivým ústavům a klinikám, které předměty garantují. Přesto bych se rád, formou doporučení na základě studentských anket a svých zkušeností, pokusil prosadit změnu tam, kde je potřeba. Mezi další témata, kterými bych se rád zabýval, patří například způsob půjčování literatury z ÚVI, který se mi zdá nepraktický z důvodu krátkých výpůjčních dob a nedostatku kopií některých základních učebnic, nebo třeba otázka zázemí studentů v nových i starých budovách fakulty. Myslím si, že nám chybí pořádně vybavená studovna s dostatečnou kapacitou, do níž bychom jako studenti rádi chodili.

2. Senátor akademického senátu je vázán volebním a jednacím řádem. Cílů se dá dosáhnout jen v případě, že si člověk svůj záměr důkladně promyslí, připraví, a především správně odprezentuje. Na akademický senát, respektive na jednotlivé senátory, by se měli spolužáci obracet se svými vlastními návrhy a žádostmi, které je důležité brát v potaz a snažit se najít kompromis, který je výhodný pro všechny zúčastněné strany.

3. Má vlastní názor, myslí kriticky, umí dělat kompromisy a naslouchá potřebám akademické obce.

4. Nejdůležitější pravomoc a povinnost je jednoznačně ovlivňování výuky na fakultě. Ať už se jedná o rozhodování o nových oborech, kurikulu, a především o kvalitě výuky. Všichni bychom byli rádi, aby roky strávené studiem všech našich oborů měly smysl a byly přínosné jak pro studenty a vyučující, tak i pro celou komunitu, jakožto potenciální pacienty.

5. Příliš nesouhlasím s paušálním navyšováním počtu studentů na lékařských fakultách, protože je to podle mého názoru velmi krátkozraké řešení. Naopak souhlasím s řešením, se kterým fakulta přišla, a to je snížení počtu studentů v jednotlivých kruzích. Uvidíme, jak bude v dalších měsících a letech probíhat výuka. Úlohou akademického senátu a celé fakulty bude pružně reagovat na případné nedostatky a podle potřeby je napravit.

Horčička Cedrik, 3, Všeob. lékařství – CZ, 4

1. Chystám se začít zjišťovat stav knihovního fondu fakultní knihovny a zajistit, aby byla doplněna učebnicemi, o které mají studenti zájem v takovém počtu, aby bylo možné si je vypůjčit na dobu dostatečnou ke studiu.

2. Za mé dosavadní krátké působení v akademickém senátu jsem se nesetkal s tím, že by (vyjma kontroverzních bodů) došlo k výrazné neshodě při hlasování. Funkci senátora nevnímám jako nutnou podmínku pro práci na zlepšujících návrzích nebo na zjišťování podkladů, ale dává k tomu větší prostor a motivaci se pravidelně účastnit jednání.

3. Měl by být vytrvalý a trpělivý a počítat s tím, že každý dobrý návrh mu spolkne spoustu času a úsilí, a počítat s tím, že i když jeho návrh bude přínosný, že může ztroskotat na celé řadě zdánlivých maličkostí, se kterými lze ale jen těžko něco udělat – což znamená začít znovu s nějakým jiným nápadem.

4. Soustavně sledovat dění na fakultě, na vzniklé problémy upozorňovat vedení fakulty a vnášet do jejich řešení pohled studentů (a pedagogů), kteří dennodenně vidí chod věcí v praxi – a navrhovat možnosti, nebo alespoň cesty k řešení.

5. U teoretických oborů se mi situace nezdá být až tak vážná – prostor pro výuku by snad mělo být i díky právě budované stavbě na Plzeňské ul. dostatek a nové vyučující snad pomůže přitáhnout zvýšení rozpočtu, které bude využito především na mzdy. Největší úskalí vidím u klinik vyučujících „velké“ obory, které v různé míře učí většinu ročníků a už teď bývá na odděleních až příliš mediků, studentů na jednoho lékaře bývá moc a lékař bývá zatížen dalšími povinnostmi. Mimoto i pacienti bývají z opakovaného odebírání anamnéz otráveni, ale vedle prostého navyšování počtu vyučujících bych zde chtěl apelovat na to, aby se fakulta a dotčené ústavy pokusily pro výuku nasmlouvat další pracoviště mimo FN Motol, a tím rozmělnit proud studentů mezi více pacientů i lékařů-pedagogů.

Hubálek Ondřej, 3, Všeob. lékařství – CZ, 4

1. Hlavním tématem, kterým bych se chtěl v příštím období zabývat, je postupná úprava a kultivace curricula. A to nejen z pohledu, kdy má mít student který předmět, ale i kvalita výuky, digitalizace studijních materiálů, praktické stáže na odděleních, simulační medicína apod. Vzhledem k navyšování počtu studentů v příštích letech a s tím související finanční dotací je právě teď šance prosadit a vykonat i větší a ambicióznější změny. Samozřejmě se dál budu snažit, aby Studentská komora senátu sloužila jako pojítko mezi studenty a vedením fakulty.

2. Síla našeho akademického senátu je především v komisích, práci jejich členů a ve fungující spolupráci s děkanátem. Skrze Pedagogickou komisi je a bude možné diskutovat změny v náplni učiva jednotlivých předmětů, systém testů, zvyšování kvality pedagogů a také reflektovat výsledky studentské ankety. S ekonomickou komisí, jejíchž schůzek se účastním, konzultuje vedení fakulty alokaci finanční podpory, která bude přicházet na fakultu. I to, kam tyto peníze bude směřovat, určí výslednou kvalitu výuky.

3. Senátor by v první řadě měl přistupovat ke své činnosti v senátu zodpovědně a měl by být ochoten této funkci věnovat čas, který je potřeba. Jak jsem již psal, velká část práce probíhá v komisích a na měsíčních zasedáních je prezentována a diskutována. Dále by měl být zodpovědný, neměl by se bát vyjádřit svůj názor jakkoli odlišný od ostatních a činit vše ku prospěchu fakulty.

4. Důležitou povinností senátu je volba děkana. Spolupráce senátu a děkanátu je pro chod fakulty kritická, proto je děkan důležitou osobou nejen pro funkční řízení fakulty, ale i jako rovnocenný partner senátu při řešení zásadních otázek. Další důležitou rolí senátu je také vystupování na venek skrze svá usnesení a schvalování rozpočtu fakulty.

5. Hlavní úskalí navyšování počtu studentů vidím v počtech pedagogů a odměňování pedagogů. Již v letošním roce byly platy fakultních pracovníků navýšeny, ale v tomto trendu bude potřeba pokračovat, pokud budeme chtít přilákat nové a kvalitní lékaře-učitele. Dalším krokem je digitalizace výukových materiálů, jak různých prezentací a dalších „pasivních“ podkladů, tak interaktivních forem výuky. Ve vyšších ročnících (především v ročníku šestém) bude nutné zajistit dostatečně individuální praxe na odděleních. To je možné řešit skrze spolupráce s dalšími, mimopražskými nemocnicemi.

Pražák Vojtěch, 3, Všeob. lékařství – CZ, 4

1. Jako senátor bych se snažil rozšířit povědomí o významu studentské ankety, tedy ukázat studentům, že to jsou právě oni, kteří mají zásadní slovo při tvorbě či změnách curricula fakulty. Mým zásadním cílem je zvýšit podíl praktické výuky, a tím dostat reálnou medicínu k medikům.

2. Je potřeba zintenzivnit diskusi. Myslím, že jsem schopen otevřeně komunikovat se studenty a jejich představy interpretovat kompetentním lidem.

3. Komunikativní, vstřícný, dostupný, objektivní. Senátor musí být vždy přístupný dialogu. Klíčová je snaha o co nejobjektivnější pohled a co možná nejkomplexnější řešení problémů.

4. Vyjma zásadní role při volbě děkana, je to právě senát, který určuje, co, kdy a jak dlouho se bude učit. S tím souvisí skutečnost, že má rozhodující slovo při rozdělování finančních prostředků mezi jednotlivé kliniky a ústavy.

5. V medicíně je dlouhodobý nedostatek pedagogů, lékařů, sester a jiných zdravotnických pracovníků. Řešení tohoto problému spadá do kompetence vlády a ministerstva zdravotnictví. Bez dostatečného navýšení počtu pedagogů, dostupných prostor a finančních prostředků při současném nárůstu počtu studentů není možné zachovat stávající kvalitu výuky. Jediné, co senát může pro minimalizaci tohoto snížení úrovně udělat, je tlačit na zodpovědné autority, aby se tímto problémem intenzivně zabývaly.

Hraboš Dominik, 4, Všeob. lékařství – CZ, 5

1. Rád by som sa venoval podpore vedeckej činnosti na fakulte. Každý ústav alebo klinika by podľa svojich možností mohla zverejniť na jednom mieste ponuky možnej spolupráce pre študentov, spolu s predpokladanými personálnymi možnosťami. Tento krok by mal motivovať študentov, aby oslovovali akademických pracovníkov a zapájali sa do vedeckej činnosti a chodu kliník hneď od začiatku štúdia. Prečo tento krok považujem za dôležitý? Veľa (hlavne mladších) študentov sa chce realizovať v podobe stáže na niektorom z pracovísk. Často však nemajú dostatok odvahy a skúseností, aby kontaktovali akademických pracovníkov priamo a definovali svoju požiadavku. Zverejňovanie možností pracoviska jasne určí, kto je ochotný a schopný ponúknuť študentovi nejakú stáž. Akademická pôda má byť inšpirujúca, vytvárať prostredie pre osobný rast a pre pokladanie zaujímavých otázok. Aj týmto jednoduchým krokom dovolíme študentom, aby na svoje otázky hľadali odpovede.

2. Predložiť tento návrh na prejednanie na schôdzi senátu. Zriadiť stránku na fakultnom webe, kde by sa každý semester aktualizovali možnosti pracovísk a kontakty pre študentov v prípade záujmu. Prediskutovať tento návrh s vedúcimi pracovísk.

3. Senátor by mal mať bradu. Senátor by mal byť v skrytosti Sith Lord a postupne ovládnuť senát. #VOTEforBEARD #iamtheSENATE

4. Schvaľovať rozdelenie finančných prostriedkov fakulty a kontrolovať hospodárenie fakulty. Vyjadrovať sa k podobe kurikula a študijných programov.

5. V prvom rade si myslím, že tento návrh riešenia problému je absurdný. Dlhodobé a systémové zanedbávanie vysokého školstva a zdravotníctva nie je možné vyriešiť týmto spôsobom. Ale situácia sa vyvíja týmto smerom a my sa musíme s navýšením počtu študentov vysporiadať. Osobne očakávam, že avizované navýšenie počtu prijatých študentov spôsobí, že na prijímacie skúšky sa dostavia aj ľudia, ktorý by sa predtým neukázali. Mimo to, prijímacie skúšky nie sú absolútnym odrazom kvality budúceho lekára. Rovnako kvalitným odborníkom sa môže stať prvý aj posledný prijatý uchádzač. Je ale dôležité postupne zlepšovať kvalitu výuky. To je problém, ktorý sa rieši v súvislosti s niektorými pracoviskami na fakulte dlhodobo. Kvalitná výuka a podnetné prostredie je takmer zárukou kvalitného výstupu v podobe rozmýšľajúceho a pevne nohami na zemi stojaceho absolventa. Dostatočné ohodnotenie akademických pracovníkov a využívanie nových postupov a technológii vo výučbe. To sú oblasti, do ktorých by sa mali investovať financie, ktoré plynú z navyšovania počtu prijatých študentov.

Hronová Michaela, 4, Všeob. lékařství – CZ, 5

1. Především zastupovat názory studentů a snažit se o prosazení jejich nápadů, podnětů. Dále bych chtěla pomáhat s dlouhodobým zvyšování kvality výuky a udržením rodinné atmosféry na naší fakultě.

2. V minulém volebním období se mi, díky ohlasu studentů, povedlo z pozice předsedkyně Pedagogické komise AS poukázat a obhájit důležitost několika změn ve výuce. Jedná se například o přesunutí předmětu histologie a embryologie do prvního ročníku. Důvodem byl značný neúspěch u zkoušek v zimním zkouškovém období druhého ročníku a stížnosti na nesynchronizované probírání témat v předmětech histologie a embryologie a anatomie.
V naslouchání přáním a stížnostem od studentů bych chtěla pokračovat i nadále. Akademický senát a jeho komise nám umožňují diskusi a mnohdy díky nim můžeme najít cestu, jak udělat výuku pro studenty lepší a více provázanou.

3. Měl by umět dobře naslouchat a zastupovat názory většiny studentů, nejen ty své. Dále by měl umět dobře argumentovat a chtít svůj volný čas věnovat fakultě.

4. Velmi důležitá je volba děkana fakulty, tím ale pravomoce a povinnosti AS nekončí. Akademický senát by se měl zajímat o dění na fakultě a vykonávat funkci kontrolního orgánů, kterým také je. Dále by jednotlivé komise měly diskutovat nad aktuálními tématy a svými závěry zlepšovat život na fakultě,  studentům i pedagogům.

5. Velmi si vážím toho, že mám možnost studovat na takové prestižní fakultě, kterou 2. LF bezpochyby je. Jednou z jejích výsad je i to, že má velké procento studentů, kteří po přijetí na fakultu studium dokončí. Nevidím důvod, proč by se to kvůli mírnému zvýšení počtu studentů mělo příští rok měnit. Fakulta bude dostávat více financí, které pan děkan plánuje využít hlavně na platy pedagogů. Čili co se týče pedagogického zajištění výuky, věřím, že v tom nebude velký problém.
Otázkou je spíše co dělat pro zvýšení úspěšnosti studentů u „velkých“ zkoušek v prvním ročníku. Myslím, že už nyní probíhající Doučování anatomie a HE v rámci IFMSA mají pozitivní vliv na výsledky studentů v průběžných testech. Dále fakulta nově zakoupila virtuální anatomický stůl, který může studentům hodně pomoci pochopit topografii a souvislosti. Dalším nápadem, který se zmínil na minulém zasedání AS, je možnost kurzů anatomie a histologie v období letních prázdnin.
Co se týče prostor výuky, tak se máme na co těšit! Od příštího akademického roku by výuka anatomie měla probíhat v našem novém Anatomickém ústavu, který bude v areálu na Plzeňské. Studenti tedy budou mít dostatek místa a prostoru na studium i praktickou výuku na pitevně. Dále se plánuje výstavba Multifunkční budovy, kde by měly být různé simulátory a trenažery pro praktický nácvik nejrůznějších dovedností. Takže o prostory a praktickou výuku se do budoucna nebojím. Naopak bych řekla, že to budu i nadcházejícím generacím trochu závidět.

Kalenská Ema, 4, Všeob. lékařství – CZ, 5

1. Organizace veletrhu pracovních příležitostí.

2. Ráda bych, aby akademický senát vytvořil se studenty fakulty pracovní skupinu, která bude zodpovědná za organizaci veletrhu pracovních příležitostí. Taková akce se koná každým rokem na mnohých lékařských fakultách a studenty je velmi oblíbená. Ráda bych na tento veletrh oslovila nemocnice celé republiky, případně zahraniční zástupce, aby zde prezentovali studentům své nabídky a možnosti budoucího zaměření v profesním životě.
V rámci kontinuity by nešlo o akci jednorázovou. Ráda bych, aby tato akce probíhala každým rokem a akademický senát byl zodpovědný za její průběh.

3. Nestrannost, otevřenost, obětavost.

4. Senát je dozorčím orgánem, který by měl flexibilně reagovat na situaci na fakultě. Povinností je dohlížet na dodržování předpisů a využití financí. Měl by se podílet na zlepšování kvality výuky a vytvářet fakultní atmosféru, která podněcuje studenty, pedagogy a vědecké pracovníky k co nejlepším výkonům.

5. Finance navíc, které fakulta dostane za přijetí většího počtu studentů, bych využila především na zvýšení finančního ohodnocení pedagogů. Lékař v nemocnici by měl na studenty přesně vyhrazený čas a mohl se jim věnovat naplno, ne na úkor pacientů. Zvýšila bych počet kruhů, ne studentů v kruhu.
Větší prostor pro volitelné předměty a snížení časové náročnosti některých předmětů by mohlo poskytnout studentům více času na studium oboru, o který se zajímají, případně by se již v průběhu studia mohli více zapojit do chodu oddělení.

Kunc Vojtěch, 4, Všeob. lékařství – CZ, 5

1. Zasazení se o zefektivnění výuky a rozšíření především její praktické části tak, abychom ty nejběžnější a nejdůležitější úkony měli při nástupu do zaměstnání již zažité.

2. Základem je diskuse a vypracování konceptu, u kterého bude panovat dostatečná shoda napříč vedením fakulty, pedagogy a potřebami studentů. Nepochybně tato diskuse již probíhá a mým cílem je se v rámci této debaty zasloužit o to, aby témata, která se opakují napříč předměty, byla pouze ta, která pro praxi potřebujeme znát opravdu dobře. S tím pak dále souvisí i přehodnocení času vyhrazeném pro jednotlivé předměty a posílení praktické části výuky, kde bych rád využil zkušeností nabytých vedením Kurzů chirurgických dovedností.

3. Schopnost obhajovat dodržování platných fakultních / univerzitních pravidel (např. o počtu vypsaných míst na zkoušku) a zastávat základní principy vysokoškolského vzdělávání (např. dobrovolná účast na celoročníkových přednáškách).

4. Zajištění správného směřování fakulty, výchova kvalitních mladých lékařů a tvorba příjemného studijního prostředí.

5. Kvalitní lékař není definován počtem hodin strávených na chodbách oddělení nebo sledováním prezentací. Řešení vidím ve zvýšení časové dotace předmětů stylu K10 (individuálních praxí) a snaze o rozšíření možnosti jejich absolvování i v jiných nemocnicích.
Z hlediska preklinických oborů je nutné vyřešit situaci zvlášť u jednotlivých předmětů zhodnocením jejich současných kapacitních možností a zajištěním odpovídajícího počtu vyučujících a míst v posluchárnách.

Láznička Adam, 4, Všeob. lékařství – CZ, 6

1. To, co jsem psal již v minulém období, a myslím, že se nám to dařilo plnit – být mostem mezi studenty, pedagogy a vedením fakulty. A samozřejmě chci navázat na to, čemu jsem se v senátu věnoval především, tj. SIS, anketa a kvalita výuky. Mým dalším cílem je poté menší změna vnitřních předpisů s ohledem na volbu děkana a senátorů, kde jsme letos zjistili určité nedostatky. A do třetice je to provázání pražských lékařských fakult, kde jsme již udělali spoustu práce a SKASy 1., 2. a 3. LF UK se pravidelně schází.

2. Většinu práce v senátu odpracují komise, mými prioritami jsou Pedagogická a Legislativní. Děkan avizoval pravidelné schůzky právě s Pedagogickou komisí, s níž chce probírat další postup v souvislosti s nabíráním většího počtu uchazečů, změn curricula aj. Různé menší problémy pak lze velice efektivně řešit přímo s tajemnicí, Studijním oddělením apod.

3. Měl by být otevřený, svědomitý, naslouchat názorům všech stran, nebýt předpojatý a občas se nebát říkat „nepěkné“ věci. A to nejdůležitější – jednat v nejlepším zájmu celé fakulty.

4. Obecně řečeno je to volba děkana, která nás však v tomto období nečeká (alespoň doufám). Z mého pohledu je to však to, co jsem zmínil v bodu 1.

5. To je dobrá, ale složitá otázka. Rozdělím to. 1) Preklinické ročníky – myslím si, že bychom měli vyučovat důležité, bazální věci, a odklonit se od tradičního medicínského stylu – nabiflovat se vše. 2) Klinické ročníky – zaměřit se maximálně na kazuistiky, praxi a stáž na oddělení. Pokud nebudou kapacity motolských klinik dostačovat, měli bychom rozšířit výuku i do dalších nemocnic v Praze. 3) Simulační medicína – s ní by měl být student v kontaktu od prvního do posledního ročníku. Určitě budeme podporovat vznik a použití prvků simulační medicíny, která je nyní trendem (a dle mého jednoznačně pozitivním) v celém světě, a dokonce i v Brně!

Novysedlák René, 4, Všeob. lékařství – CZ, 5

1. Realizaci bodů z vlastního volebního programu (k vidění v samostatném článku na fakultním webu) s důrazem na aktivní a odpovědný přístup k práci v senátních komisích. Zasazení se za jakýkoliv návrh, který budu považovat za fakultě prospěšný.

2. Důležitá je poctivá práce a proaktivní přístup všech členů senátu. I když není v kompetencích akademického senátu hlasováním přímo měnit veškeré dění na fakultě, může se společným postupem zasadit o zlepšení nebo změnu v mnohých otázkách, které se naší fakulty týkají.

3. Senátor by měl mít skutečný zájem o fakultu, pozorně vnímat potřeby studentů, zvlášť studentů z komunity, kterou zastupuje, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců a aktivně zlepšovat podmínky pro optimální chod fakulty.

4. Hlavní úlohou senátu v nadcházejícím volebním období bude popasovat se s nárůstem počtu studentů, který teď zatíží hlavně preklinické ústavy. Senát by se měl neustále snažit zefektivňovat výuku, svojí vlastní činnost, chod fakulty jako celku a vytvářet pro studenty a zaměstnance nové příležitosti na osobní rozvoj, který v konečném důsledku pomáhá fakultě růst.

5. Zasazoval bych se za lepší rozdělení učiva na to, které potřebuje výklad učitele, a učiva, které je možné bez větších obtíží nastudovat individuálně. Zároveň si myslím, že je důležité motivovat šikovné studenty, aby měli zájem podílet se na výuce anatomie, histologie a případně dalších předmětů. Zapojení těchto starších studentů do výuky může pomoct zvládnout větší nápor v preklinických ročnících.

Veselý Viktor, 4, Všeob. lékařství – CZ, 6

1. Aby byly požadavky a přání studentů nejen slyšet, ale zasadit se o jejich realizaci.

2. Buď přímo vznesením návrhu na jednání akademického senátu, nebo jeho podrobnějším zpracováním v rámci jedné z komis AS s tím, že výsledný návrh bude prosazovat celá příslušná komise. Ve finále pak dohlédnout, jak je příslušný návrh implementován do praxe, případně se v jeho provedení osobně angažovat.

3. Měl by umět naslouchat ostatním, přemýšlet o předložených tématech a být ochotný přiložit ruku k dílu.

4. Jako nejdůležitější pravomoc vidím možnost hlasovat ve volbě či odvolání děkana, dále pak schvalování nejrůznějších nařízení týkajících se chodu fakulty. Povinnost pak v tom, aby senát posouval fakultu krok po kroku dopředu, a nikoli zpátky.

5. Popravdě si nemyslím, že by hrozilo, že zrovna naše fakulta začne kvůli tomuto navýšení studentů produkovat méně kvalitní lékaře. Nicméně bych se snažil co nejlépe rozšířit povědomí o naší fakultě mezi uchazeči, aby k nám chtělo co nejvíce kvalitních studentů. Neméně důležitá je pak propagace mezi lékaři a vědci, abychom k nám na fakultu dokázali přilákat ty nejlepší učitele a školitele.

Bernardová Paulina, 5, Všeob. lékařství – ENG, 4

1. Můj nejdůležitější senátorský cíl je podle svých nejlepších schopností zastupovat všech šest ročníků mezinárodních studentů ve veškerých záležitostech, které se týkají rozhodnutí v senátu. Chtěla bych se stát efektivním členem senátu a pomáhat tam, kde bude potřeba.

2. Díky funkci „Vice President Liaison“ ve studentské organizaci AIMS mám blízký kontakt se zástupci všech skupin mezinárodních studentů a mimo to i jinými reprezentanty mezinárodních studentů. Jsem tudíž dobře informovaná o aktuálních názorech a problémech studentů. Toto je velká výhoda v jejich zastupování v senátu.

3. Senátor by měla být osoba bez předsudků a otevřená pro nové nápady a změny.
Senátor by měl být o svém názoru přesvědčený a být schopný ho před ostatními členy senátu reprezentovat. Nicméně by se měl snažit pomáhat hledat taková řešení, se kterými by se ztotožňovala většina studentů, které zastupuje.

3. Reprezentovat zájmy studentů, podpořit děkana a umožnit mu získat přehled o názorech studentů a podporovat změny k zlepšení akademického prostředí.

5. Snažila bych se navýšit i počet profesorů a vyučujících lékařů a těmto zajistit co nejlepší pracovní podmínky. Dále bych dala starším studentům více odpovědnosti a možnosti, aby i oni mohli učit mladší studenty. Z tohoto řešení by profitovali i starší studenti.

Jirásek Martin, 6, Fyzioterapie Bc., 2

1. Hájit zájmy své komunity, spolupracovat s ostatními fakultami a ještě více zlepšit spolupráci mezi obory Fyzioterapie a Všeobecné lékařství.

2. Sejít se se studenty jednotlivých ročníků, prodiskutovat s nimi jejich návrhy na zlepšení studia, a tyto návrhy následně prezentovat a pokusit se je prosadit v akademickém senátu, protože vždycky je co zlepšovat.

3. Měl by být vytrvalý a odvážný, aby dokázal dosáhnout svých cílů. Měl by umět kriticky myslet a vytvořit si vlastní názor. A hlavně naslouchat lidem na své fakultě a hájit jejich zájmy.

4. Největší povinností senátu je problémy řešit, ne vytvářet nové. Za nejdůležitější pravomoc považuji schvalování rozpočtu.

5. Vyšší počet studentů by neměl automaticky znamenat snížení kvality. Nemyslím si, že by se měly snižovat nároky na studenty z důvodu většího počtu přijímaných studentů, proto pokud zůstanou nároky na studenty stejné, kvalita lékařů by měla zůstat nezměněná a počet lékařů by měl stoupnout.

Fürstová Eva, 7, Doktorské studium, 2

1. Za svůj nejdůležitější senátorský cíl považuji jednoduše zastupování svojí komunity PhD studentů.

2. K dosažení výše zmíněného je potřeba lepší komunikace hlavně mezi námi PhD studenty, která podle mě zaostává, spoustu z nás je z různých pracovišť a nejsme spolu v kontaktu – k tomu by teď mohla přispět i nová platforma Setkání mladých motolských vědců, která měla nedávno první setkání, a mohla by to být velká pomoc k objasnení různých problémů, a případně i hledání jejich řešení. K tomuto všemu je zastřešující mandát senátora prostě užitečný. Mám pocit, že na samotném poli AS je konkrétní řešení problémů PhD studentů poněkud komplikované, oborové rady jsou mimo fakultu, ale AS může schvalovat usnesení a jakákoliv podpora AS je důležitá. Asi největší vliv ve fakultním senátu je při schvalování stipendia, které bylo nedávno zvýšeno, ale obecně při zlepšování podmínek PhD je potřeba širší spolupráce např. i s jinými fakultami. Je mi jasné, že jako lékaři-PhD oproti full-time PhD máme trochu jiné obtíže, jako lékař problémy z druhé skupiny neznám, a proto v první řadě akcentuji komunikaci.

3. Komunikativnost, asertivita, odvaha.

4. Volba děkana a schvalování strategického plánu fakulty.

5. Zásadní je udržet co nejlepší poměr student-pedagog (případě pacient). Fakulta již tento problém řeší. Maximální počet studentů v kruhu bude omezen na 20 a celkový počet kruhů se zvýší. Vytvoří to ale zátěž na pedagogy, prostory a vybavení. Takže je nutné adekvátně pedagogy finančně motivovat, a to nejen dorovnat zvýšení odučených hodin, ale opravdu zvýšit jejich odměny. Rozhodně by bylo třeba zvýšit počet pedagogů, přilákat a udržet mladé lékaře a učitele. Jsou to poměrně známá a hodně diskutovaná řešení, ale dle mého názoru zásadní. V produkci kvalitních absolventů je rovněž důležité sledovat moderní trendy ve výuce, nebát se kontinuálně reformovat a zlepšovat kurikulum, reflektovat to, že žijeme ve věku technologií a záplavy informací. To vše je nutné k udržení, a zlepšení, kvality absolventů (nezávisle na počtu studentů) a tím spíš, pokud se chceme srovnávat se Západem.

Kučerová Klára, 7, Doktorské studium, 2

1. V Akademickém senátu bych chtěla dosáhnout zlepšení informovanosti  pregraduálních studentů o doktorském studiu a jeho možnostech, dál zvýšit komunikaci mezi doktorandy u nás na fakultě, mohli by se tak zapojovat do různých projektů mezioborově.

2. Aktualizací informací na webových stránkách (i v angličtině), rozhovory s doktorandy, jaké studium reálně je. Setkání doktorandů a sdílení informací mezi sebou.

3. Senátor by podle mě měl naslouchat přáním a stížnostem studentů. Měl by pravidelně chodit na zasedání a aktivně se ho účastnit.

4. Akademický senát aktivně komunikuje s děkanem fakulty. Má za úkol kontrolovat a schvalovat jeho rozhodnutí, která se týkají například změn studijních programů nebo rozdělení finančních prostředků. Kromě kontroly ale také může navrhovat změny, například ve výuce.

5. Jsem pro zlepšení platového ohodnocení pro pedagogy, tak bychom měli více kvalitních vyučujících, a mohli jsme tak zaručit kvalitní vzdělávání.

Fabián Ondřej, 8, Doktorské studium, 3

1. Zajistit optimální pregraduální i postgraduální výuku. Měřítkem kvality výuky na fakultě by neměla být pouze snaha o co nejvyšší počet úspěšných absolventů (ať už v absolutních číslech, či procentech), ale zejména jejich následná uplatnitelnost v lékařské praxi a kvalita poskytované zdravotní péče.

2. Činnost senátora je bohatá a nelze ji shrnout do jedné či dvou vět. Nicméně kvalita výuky jde ruku v ruce s kvalitou vyučujícího. A kvalita vyučujícího vyplývá z velké části i z podmínek, jaké mu/jí jsou poskytnuty. Měli bychom tedy dbát na výuku nejen s ohledem na studenty (motivovat je a poskytnout jim kvalitní studium), což by měla být základní samozřejmost, ale také celkově zlepšit podmínky pro pedagogy. Jedině tak pro ně výuka nebude jen nepříjemnou povinností, kterou si musí jednou týdně „odkroutit“, ale budou vnímat svou fakultní práci jako důležitou součást svého profesního života a kvalitní výuka se pro ně stane posláním.

3. Měl by umět naslouchat oběma stranám (učitelé i studenti) a být schopný kompromisů, ale zároveň se nepodbízet jedné či druhé straně. Měl by mít vlastní názor, konkrétní vizi, a být dostatečně odhodlaný ji prosadit.

4. Nejdůležitější povinností senátora je uvědomit si, že jeho/její rozhodování má výrazný mimofakultní přesah. Senátor svým konáním ovlivňuje výuku a dění na fakultě, což má nepřímý, ale významný dopad na úroveň mladých lékařů. Senátor tak má vliv i na kvalitu samotné lékařské léče v ČR, ne pouze na dění na půdě fakulty.

5. Především bych nepřijímal více studentů. Kritériem kvality výuky není počet úspěšných absolventů a řešením zlepšení kvality lékařské péče v ČR není navýšení počtu lékařů. Pakliže ale máme počty studentů navýšit, měl by být kladen důraz na zachování stávající úrovně vyžadovaných znalostí, i za cenu vyšší „úmrtnosti“ studentů u zkoušek (myšleno v absolutních číslech, nikoliv procentuálně), a také by měl být brán ohled na kapacitní možnosti jednotlivých ústavů/klinik. Zejména takových, kde výuka probíhá intenzivní formou po celý rok (interna, pediatrie, chirurgie, anatomie...).

Wasserbauer Martin, 8, Doktorské studium, 4

1. Přiblížit se vizi fakulty „nového tisíciletí“, která dokáže co nejlépe připravit své studenty pro budoucí profesní život s ohledem na jejich individuální cíle a představy.

2. Upozorňovat a poté navrhovat změny týkající se struktury výuky – zejména se zaměřením na posílení praktické části výuky a interaktivní klinické semináře.

3. Všeobecný rozhled v problematice dnešního zdravotnictví a zároveň detailní znalost místních poměrů naší fakulty, schopnost komunikace, objektivnost, umění diplomacie.

4. Každá pravomoc a povinnost senátu je v určitém ohledu nejdůležitější a nejde žádnou z nich upřednostnit ani opomíjet.

5. Nezbytná je nutnost zajištění adekvátních podmínek výuky pro naše studenty, a poté motivace našich studentů k aktivní a zároveň smysluplné práci. V neposlední řadě je nezbytné našim učitelům zajistit vhodné podmínky pro výuku, a to zejména časové a finanční.


Samostatné další prezentace jednotlivých kandidátů

Mayerová Lucie, 1, Všeob. lékařství – CZ, 1

Ahoj! Jmenuji se Lucie Mayerová, jsem jednou z kandidátek ve volbách do akademického senátu a v tomto článku bych se ráda, zejména vám, kteří mě vůbec neznáte, trochu představila. Studuji 1. ročník Všeobecného lékařství a i přesto, že jsem součástí akademické obce teprve chvíli, chtěla bych být přínosem pro fakultu právě skrze působení v senátu. O volbách jsem se dozvěděla náhodou a moje rozhodnutí kandidovat bylo spíše spontánní. I k medicíně mě vlastně přivedla náhoda a (zatím) nelituji. Jako zadní vrátka jsem měla bioinformatiku a obecnou matematiku a doteď vlastně nevím, jestli jsem si svým výběrem život ulehčila, nebo ztížila. Někdy mi připadá, že jsem jediný medik, který nerad sportuje. Což mi znesnadnilo nejen hodiny tělocviku, ale i přijímací pohovor na naši fakultu. Ale jsem tu, a i když se zadýchám tak po 10 sekundách pomalého běhu, jsem připravena bojovat za vaše zájmy! Ne, teď vážně. Dost bylo o mně, ráda bych zodpověděla několik otázek, které byly položeny všem kandidátům.

(viz odpovědi na otázky výše)

Novák Matyáš, 1, Všeob. lékařství – CZ, 1

Vážení a milí spolužáci,
tímto bych vás chtěl požádat o podporu při volbách do akademického senátu, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. 12. 2018.

O chod institucí se zajímám již dlouho. Svou kandidaturu jsem zvážil na základě přechozích zkušeností, kterých jsem začal nabývat již na gymnáziu, na jehož chodu jsem se snažil také podílet, i když jsem konkrétní funkci nezastával. Zkušenosti jsem dále sbíral hlavně v prostředí mládežnických politických organizací, jež doteď považuji za svůj koníček. V rámci EYP (European youth parliament) jsem se zúčastnil například výjezdu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde jsem si mohl prohlédnout, jak je vůbec možné držet takto obrovskou organizačně náročnou strukturu pohromadě. V rámci diskuse s europoslanci jsem získal zajímavé zkušenosti (komunikační, organizační) od těch nejelitnějších politiků.

Rád bych akademický senát přiblížil studentům, zvedl zájem o něj a ukázal výhody, které může studentům přinést (od studentských spolků a jejich podpory po aktivní diskusi studentů o tom, v čem jsou spokojeni a co jim chybí) a byl aktivním hlasem studentů s jejich připomínkami.

Budu vám velmi vděčný za vaši podporu,
Matyáš Novák

Bárdoš Jiří, 3, Všeob. lékařství – CZ, 4

Horčička Cedrik, 3, Všeob. lékařství – CZ, 4

Když se konaly minulé volby do akademického senátu, nepřišlo mi, že bych pro tuto funkci byl dostatečně informovaný o vnitřních záležitostech – proto jsem se o funkci aktivně neucházel, ale když jsem v prvním kole dostal dostatečný počet návrhových hlasů, kandidaturu ve druhém kole jsem neodmítl. Když se pak uvolnilo křeslo díky absolvování Vaška Heřmana, zasedl jsem místo něj.

Od červa jsem se zatím účastnil tří schůzí celého senátu a několika dalších schůzí a spíš jsem se rozkoukával, v čem by bylo přínosné se zapojit. Mimo zjišťování úspěšnosti studentů prvního ročníku a případných problematických míst jsem se dosud do žádného většího projektu nestihl pustit, mám už ale pár představ, s čím bych chtěl v příštích měsících začít.

Předně se chystám kontaktovat knihovnu a zjistit, jak by šlo zlepšit stav knižního fondu fakultní knihovny (viz výše). S tím plánuji začít v příštích týdnech. Bude se jednat o poměrně časově náročnou aktivitu, protože budu muset zjistit, jaké knihy, v jakém počtu a na jak dlouho by byly třeba; přitom bude třeba počítat s tím, že prostory knihovny nejsou nafukovací.

Dále se budu zajímat o průběh navyšování počtu studentů, především v oblasti klinických oborů.

Stav toalet před posluchárnami není příliš ideální a rád bych zde viděl změny, ale odrazuje mě náročnost jednání o případné rekonstrukci, které by muselo proběhnout mezi fakultou a nemocnicí (pokud by nemocnice náhodou nepřistoupila k realizaci na základě pouhého přání). Bude-li pro řešení stavu toalet větší podpora, rád se do takové iniciativy zapojím.

V neposlední řadě bych pak chtěl navrhnout vytvoření doporučení, jak mají ústavy a kliniky umisťovat na svých webech informace o výuce (především rozvrhy a zkouškové otázky). Ty zpravidla on-line jsou, ale často roztahané mezi webem kliniky, SISem, a případně i nějakým dalším umístěním. Často pak také nebývá moc dobře naplánované, co dělat se zrušením výuky kvůli státním svátkům a prázdninám, přestože ty jsou známé dopředu, a také by stálo za úvahu, jestli by i s tím nešlo něco dělat systematicky.

Obecně se při svém působení budu snažit přispívat k co nejlepšímu, ale realistickému směřování. Nejsem zastáncem příliš radikálních zásahů např. do curricula; spíš si myslím, že je spousta prostoru pro zlepšování v rámci stávajících mantinelů. Například je třeba zlepšovat komunikaci mezi ústavy mj. v tom, co již student daného ročníku umí – opakování sice není na škodu, ale probírat stejné téma znovu na nižší úrovni nebývá moc přínosné. Jakákoliv radikálnější změna zpočátku způsobí dost škod a je otázka, jestli nad tím vůbec přínosy takové změny převáží.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem svým minulým i budoucím voličům za projevenou přízeň.

Cedrik Horčička, student 4. ročníku Všeobecného lékařství a kandidát na funkci akademického senátora

Pražák Vojtěch, 3, Všeob. lékařství – CZ, 4

Novysedlák René, 4, Všeob. lékařství – CZ, 5

V případě zvolení do akademického senátu 2. LF se chci věnovat těmto tématům:

 • modernizace výuky pomocí nových technologií
 • umožnění vstupu do vybraných prostor fakulty a nemocnice pomocí průkazů ISIC (šatny, respiria v době zkouškového období, malé posluchárny v prostorách jednotlivých klinik)
 • větší podpora mobility studentů, navázání partnerství s dalšími univerzitami
 • výraznější zapojení studentů do vědecké činnosti pracovišť
 • podpora sportovního vyžití studentů a zaměstnanců fakulty
 • cena a kvalita kávy v nemocničních automatech, kavárnách a bufetech

Samostatné prezentace volebních uskupení

Baldík Filip, 1, Všeob. lékařství – CZ, 2; Kalantay Mariya, 1, Všeob. lékařství – CZ, 2

Přátelé a kamarádi, milí kolegové,
možná jste si toho všimli, možná ne, ale je tomu tak. Funkční období současného akademického senátu se chýlí ke konci a nadešel čas vybrat si, kdo v tom dalším zasedne, a toto rozhodnutí je právě a jen na vás!

Jsme Filip a Máša, vašeho volebního lístku (a doufáme, že i srdce) šampióni číslo 1 a 2 a rádi bychom se představili a přiblížili náš program. Věříme, že vás zaujme a pokud byste měli nějaké otázky, neváhejte se nás ptát zde:  https://www.facebook.com/events/1132416753581680/

A s čím tedy jdeme s kůží na trh?

Uznání stáží místo letních praxí
Mnoho studentů využívá v klinických ročnících možnost vyjet na stáž do zahraničí, a strávit tak měsíc na oddělení, naučit se něco nového a procvičit si to, co už umí. V našem kurikulu jsou ale jak po čtvrtém, tak po pátém ročníku povinné letní praxe na interně, pediatrii, chirurgii a gynekologii. Aby ale studenti mohli trávit prázdniny i jinak než v nemocnici, rádi bychom prosadili tzv. exchange recognition, což znamená, že by stáže na určitých odděleních a po splnění určitých podmínek byly uznány místo letních praxí. V Čechách to není nic nového, na některých fakultách už to funguje a my chceme jít s dobou.

Víc praxe a klinicky orientované výuky v preklinické části studia
Zejména v prvním a druhém ročníku praxe schází. Chtěli bychom rozšířit praktickou výuku tam, kde již je, a naopak motivovat a popostrčit teoretické a preklinické ústavy, aby do svých sylabů zařadily víc klinických kapitol (například klinické aplikace teorie), které můžeme později lépe využít.

Změny v preklinickém kurikulu
Rádi bychom vedli preklinické ústavy, zejména v prvním ročníku, aby mezi sebou spolupracovaly a respektovaly se navzájem.

Prostory pro studenty na Plzeňské
V souvislosti s dostavbou Žížaly na Plzeňské bychom chtěli prosadit, aby byla v Žížale pro studenty k dispozici studovna, kde by se mohli učit v klidu. Chodby jsou sice fajn, ale přeci jen studovna je studovna...

MS Office pro studenty zdarma!
To, co je na jiných fakultách běžné, u nás bohužel chybí. Chtěli bychom prosadit, aby i u nás byl MS Office pro studenty k dispozici zdarma.

Podpora výjezdů do zahraničí
Chceme šířit mezi studenty možnosti podpory ať už ze strany děkanátu, nebo rektorátu na podporu výjezdů do zahraničí za účelem krátkodobých stáží, kurzů a studijních výjezdů, a tím motivovat studenty k tomu, aby na takové pobyty vyjížděli.

Změny Studijního Informačního Systému
O změnách SISu se mluví již dlouhou dobu, ale nikdo je zatím reálně neviděl. Mezi změny v SISu, které bychom chtěli prosadit je „fronta na zkoušky“, kdy momentálně je možné si nastavit hlídání termínu, pokud je již plný, ale přihlásit se musíte sami. My bychom chtěli, aby systém fungoval tak, že po naplnění termínu se vytvoří jakási fronta, podle které pak systém bude po odhlášení studenta doplňovat termín z fronty.

Zvýšit informovanost studentů o jejich možnostech
Rádi bychom zvýšili informovanost studentů o tom, jaké mají v rámci studia možnosti, ať už ohledně praxí navíc, nebo ohledně zapojení do výzkumu nejen na naší fakultě. Myslíme si, že získávání praxe na oddělení nebo ve výzkumu je důležitou součástí pro to, abychom vychovávali dobré lékaře.

Vytvoření komunikačního kanálu mezi studenty a fakultou
Nejdůležitější nakonec. Chtěli bychom vytvořit prostředí, kde studenti budou svá přání a nápady bez ostychu předkládat senátorům, kteří se pak za ně budou v senátu bít a snažit se prosadit. Naopak bychom jakožto senátoři chtěli sdílet se studenty aktuality, které se jich bezprostředně týkají, a ptát se na jejich názor.

Doufáme, že nám svými hlasy vyjádříte důvěru a velmi si vaší podpory vážíme

Vaši Máša a Filip

Prýmková Barbora, 1, Všeob. lékařství – CZ, 2; Vaněk Lukáš, 2, Všeob. lékařství – CZ, 3

Vážení spolustudenti,
blíží se druhé kolo voleb do akademického senátu a my bychom rádi odkryli pár důvodů, proč je vaše rozhodnutí volit Lukáše a Báru to správné. Ještě předtím bychom vám ale chtěli poděkovat za podporu v kole prvním. Vážíme si jí a doufáme, že vás náš program přesvědčí, že nebyla zbytečná.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně bodů programu nebo čehokoli dalšího (jaké tajemství stojí za Lukášovým bujným vousem nebo Bářiným ...) se s námi neváhejte spojit pomocí Facebooku. Za první a druhou volební komunitu, Lukáš (3. ročník) a Bára (2. ročník)

Děkujeme, Lukáš a Bára

Setkání AS se studenty
Byli bychom rádi, aby vznikla funkční platforma pro výměnu názorů mezi studenty a senátory. Pravidelná setkání s cílem studenty informovat a zároveň vyslechnout jejich podněty jsou podle našeho nezbytným krokem k tomu, aby senátoři mohli zodpovědně plnit funkci zastupitelů své komunity.

Klub Alumni
Rádi bychom vytvořili systém, jak si mohou bývalí studenti udržet kontakt s komunitou na fakultě. Myslíme si, že alumni spolek u nás opravdu chybí, a rádi bychom se zasadili o jeho vznik. Mohl by zároveň poskytovat prostor pro kontakt mezi současnými studenty a praktikujícími lékaři. Rozšiřovat si obzory, získat vhled do praxe, informovat se o možnostech v Čechách i zahraničí.

Druhý ročník
Dalším bodem našeho zájmu je kurikulum druhého ročníku. Barbora, jako student ročníku, který poprvé absolvuje druhák bez histologie, ví, že ve srovnání s intenzitou ročníku prvního tomu opravdu něco chybí. Rádi bychom se zasadili o vznik nového volitelného předmětu, který by na klinických případech propojoval získané znalosti.

Vědecká činnost
Podpoření vědy. Rádi bychom zapracovali na možnostech zapojení do vědecké činnosti v rámci fakulty. Věříme, že motivovaná pracovní síla by na leckterém pracovišti přišla vhod. Studenti však musí vědět, jaké možnosti mají a co je třeba pro ně udělat.

Fyzio
Jsou to taky lidi. Ne, fakt. Rádi bychom podpořili interakci mezi mediky a fyzioterapeuty, myslíme si, že je škoda potkávat se jednou za rok u Vojáka.

Prostor pro kafe a studium
Na závěr bychom rádi zmínili naše přání zasadit se o vybudování adekvátního studijního prostoru pro studenty v Motole či na Plzeňské (nejlépe aj aj). Místo, kde si student může dát koláč a kávu a pár kapitol z biochemie či patolky. Motol nemusí být pouze místo, kde se párkrát za týden otočíme a pak jedeme do NTK se učit. Víme, že se jedná o velké sousto pro dva senátory, nicméně věříme, že otevřít debatu a podílet se na hledání řešení je zásadní krok, kterého se můžeme zhostit.

Jelínek Tomáš, 2, Všeob. lékařství – CZ, 3; Hubálek Ondřej, 3, Všeob. lékařství – CZ, 4; Láznička Adam 4, Všeob. lékařství – CZ, 6

Ondřej Hubálek, Tomáš Jelínek a Adam Láznička – vaši kandidáti do akademického senátu 2. LF UK.

V současném volebním období jsme (Adam Láznička a Ondra Hubálek) společně v předsednictvu akademického senátu a za tu dobu spolupráce jsme zjistili, že naše názory jsou v zásadě stejné. Dlouhou dobu se známe i s Tomášem Jelínkem a víme, že naše myšlenky sdílí. Proto jsme se rozhodli, že budeme do senátu kandidovat všichni tři společně. Mimo naše společné body, jako je modernizace výuky, důraz na zpětnou vazbu, nakládání s finančními prostředky, internacionalizaci a obraz fakulty na venek, máme každý i své vlastní ideje, které bychom pomocí senátu chtěli realizovat.

Adam Láznička (4. komunita)

Oproti většině kandidátů mám tu (ne)výhodu, že jsem v senátu byl již toto funkční období. Spoustu našich nápadů se povedlo prosadit, některé neuspěly, některé ještě nejsou uzavřené. Abych předešel otázce „Proč kandiduješ v šesťáku, když budeš senátor jen půl roku?“, rovnou odpovím – chci pokračovat v PhD studiu na naší fakultě, mandát by se mi tedy případně přenesl.

 1. Kvalita výuky – stále chci zdůrazňovat význam ankety, především slovních komentářů, jak ze strany studentů, tak pedagogů. Druhou věcí je pak úprava curricula s ohledem na nově přijaté studenty a finanční prostředky – výuka by se měla soustředit na důležité, základní a pro praxi potřebné věci, avšak tyto bazální znalosti bychom měli ovládat dokonale. Křížem na mých zádech je SIS, za jehož „přijatelnou“ podobu bojuji na půdě UK již několik let.
 2. Propojení fakult – s místopředsedy senátů 1. a 3. LF UK jsme asi před rokem založili platformu společných setkávání studentských senátorů, kde si vyměňujeme naše zkušenosti a spolupracujeme v mnoha ohledech. Tuto platformu určitě chceme udržet a rozšířit ji i o kolegy z Plzně a Hradce, vč. LF Univerzity obrany. V příštím roce navíc chystáme setkání zástupců studentů všech lékařských fakult ČR a SR. Medici mají stejné problémy jak v Praze, tak v Košicích, tak proč si vzájemně nepomoct?
 3. Praktická a simulační výuka – chci se zasadit o maximální využití praktické a simulační výuky. Všechny lékařské fakulty již pomalu budují simulační centra, a i u nás na fakultě tato myšlenka je. Výuka založená na kazuistikách, praktických simulacích, nácvicích „soft skills“, online kurzech...

Jak toho všeho dosáhnout? V tomto období jsme měli vcelku výkonné komise, s nimiž se scházel jak děkan, tak proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělání. Diskutovali jsme naše a jejich názory a zpravidla jsme našli společnou řeč. Doufám, že tato blízká spolupráce zůstane zachována i v tomto období.

Ondřej Hubálek (3. komunita)

Za poslední dva roky svého působení v senátu a asi rok v jeho předsednictvu jsem se mohl naučit, jak věci v senátu a na fakultě fungují a jak je možné se zapojovat do změn, které na fakultě probíhají nebo by měly probíhat. Rád bych využil nabytých zkušeností i v dalším funkčním období a spolu s ostatními posunul fakultu zase o něco dál. Jako hlavní téma, kterým bych se chtěl zabývat, je kultivace curricula. V současné době dochází na fakultě ke snahám o systémovou úpravu curricula: byl zřízen proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, byla upravena studentská anketa... Skrze Pedagogickou a Ekonomickou komisi se chci zapojit do aktivit spojených s problematikou kvality výuky a navýšením počtu studentů. Je nutné prosazovat zájmy studentů, jako je dodržování maximálního počtu osob ve studijních kruzích, reflexe ústavů na podněty a připomínky objevující se v anketě, potřeba dostatečného počtu kvalitních pedagogů. U obou těchto komisí funguje skvělá spolupráce s děkanem, tajemnicí a příslušnými proděkany. V této kooperaci je v zájmu všech nutné pokračovat.

Mé další zájmy pro příští dva roky jsou prezentace fakulty navenek a akademického senátu dovnitř fakulty (sem patří Den otevřených dveří, Gaudeamus, Zápisky, Noc fakulty), zvýšení účasti studentů na chodu fakulty a jejich informovanost o dění na půdě senátu a spolupráce s ostatními lékařskými fakultami, především v Praze.

Tomáš Jelínek (2. komunita)

Jak již bylo zmíněno, s Ondrou a Adamem si velmi rozumím a máme společný pohled na fakultní problematiku. Do senátu kandiduji s tím, že mám nápady, které by jistě byly užitečné jak pro studenty, tak by mohly fakultě přinést „body navíc“ třeba mezi uchazeči. Jsou to:

 1. Změna výuky fyziologie – fyziologie a patofyziologie jsou základem interní medicíny, a přesto jsou u nás brány jako okrajové předměty, kdy v současnosti je jejich výuka založena na studentských prezentacích, což je neefektivní, neúčelné, nevyvážené a nekomplexní. Chtěl bych zaměřit semináře na praktické znalosti formou interaktivní výuky na místo přednáškového stylu.
 2. Vědecké praxe – v rámci studia chybí možnost seznámit se s náplní vědecké práce v medicíně (pouze ojedinělé VP, CLIP a IFMSA stáže pro pár jedinců). Bylo by dobré mít možnost vidět a vyzkoušet si osobně v laboratoři metody jako PCR, IHC, Western blot, flow cytometry atd. na podkladě skutečného výzkumu, což by skvěle doplnilo výuku jak biologie, tak patologie. Jako možné vidím zavedení týdenních vědeckých stáží nebo „týdne vědy“ v 2. ročníku podobného týdnu praktického lékařství.
 3. Větší internacionalizace fakulty – snaha o zkvalitnění výuky a přiblížení se prestižním západním univerzitám, navázání spolupráce a vytvoření partnerství se zahraničními lékařskými fakultami. Chci obohatit možnosti programu Erasmus, výměnných pobytů (klinické i vědecké), možnost účastnit se zahraničních medických kongresů (akademický a kariérní přínos pro studenty a reprezentace pro fakultu).
 4. Alumni klub – v současnosti chybí vazba mezi fakultou a jejími absolventy. Je důležité mít propojení s absolventy doma i v zahraničí, bude pak možné pořádat přednášky o možnostech uplatnění a propojení se zahraničními pracovišti a univerzitami. Podnítím vytvoření komunity lékařů pro sdílení nejen pracovních kontaktů a zkušeností v rámci fakultních akcí pro absolventy.

Hronová Michaela, 4, Všeob. lékařství – CZ, 5; Veselý Viktor, 4, Všeob. lékařství – CZ, 6

 

Vydáno: 5. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.