Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
1. ročník
  Anatomie
Fyzioterapie – Bc. studium
1. ročník
  Anatomie
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Anatomie

Slovíčka – jazyková pomůcka k začátku studia anatomie
 


Povinná a doporučená literatura na školní rok 2006/2007

Magisterské studium (studující lékařství)
 
* Čihák, R.: Anatomie I., II., III. Praha, Grada 2001–2004
 
* Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém Praha, Karolinum Galén 2001
 
* Grim, M., Druga,R. et al.: Základy anatomie. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém Praha, Karolinum Galén 2005
 
* Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie. 5. Anatomie krajin těla Praha, Karolinum Galén 2002
 
* P. Petrovický a spolupracovníci: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi 1.–3. svazek Martin, Osveta 2001,2002
 
+ Putz, R., Pabst, R.: Sobottův atlas anatomie člověka, Grada 2007
 
+ Netter, F.H.: Atlas anatomie člověka, Grada
 
+ Petrovický, Pavel: Řezy mozkem. Neuroanatomie, CT, NMR. Praha, Alberta, 1993
 
+ Rohen, J.: Anatomie člověka: Barevný fotografický atlas lidského těla.
 
+ H. Feneis: Anatomický obrazový slovník
 
+ Platzer, W.: Atlas topografické anatomie
 
+ Seichert, V.: Topografická pitva
 
* literatura povinná
+ literatura doporučená
 
 
Bakalářské studium.
 
* Elišková, M., Naňka, O.:Přehled anatomie, Praha, Karolinum 2006
 
+ Čihák, R: Anatomie I., II., III.
 
+ Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém.
 
+ Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém
 
+ Feneis, H.: Anatomický obrazový slovník
 
+ Platzer, W.: Atlas topografické anatomie
 
+ Abrahams, P., Druga, R.: Lidské tělo. Atlas anatomie člověka
 
* literatura povinná
+ literatura doporučená


Slovíčka – jazyková pomůcka k začátku studia anatomie
 

acromion nadpažek
musculus, i, m. (sval)
abductor, oris, ores, m. odtahovač
adductor, oris, ores, m. přitahovač
ala, ae, f. křídlo
angulus, i,i,m. úhel
apex, apicis, ces, m. hrot
arcus, us, us,m. oblouk
arcuatus, a, um oboukovitý
arteria, ae, ae, f, (a., aa.) tepna
articulatio, onis, ones, f.
articulus, i, i, m.
kloub (art.)
canalis, is, es, m. kanál (trubice)
canaliculus, i, i, m. kanálek
caput, itis, ita, n. hlava
capitulum, i, a, n. hlavička
cartilago, inis, ines, f. chrupavka (cart)
circumferentia, ae, ae, f. obvod
cauda, ae, ae, f. ocas
collum, i, a, n. krk, krček
cervix, icis, ices, f. krk
cervicalis, is,e krční (C2)
cavum, i, a, n. dutina
cavitas, atis, ates,f. dutina
cornu, us, ua, n. roh
corpus, oris, ora, n. tělo
cranium, ii, ia, n. lebka
kephalé (řecky) hlava
crista, ae, ae, f. hrana, hřeben, lišta
dorsum, i, a, n. hřbet, záda
ductus, us, us, m. vývod, dučej, (kanál)
eminentia, ae, ae, f. vyvýšenina
prominentia, ae, ae, f. výčnělek
extensor, oris, ores, m. natahovač (sval)
flexor, oris, ores, m. ohybač (sval)
facies, ei, es, f. tvář, plocha kosti
fissura, ae, ae, f. štěrbina
foramen, inis, ina, n. otvor, díra
fossa, ae, ae, f. jáma (jeskyně)
fossula, ae, ae, f. jamka
fovea, ae, ae, f. mělká jáma (okrouhlá)
foveola, ae, ae, f. jamka
incisura, ae, ae, f. záře
labium, ii, ia, n. ret, pysk
glenoidalis, e podobný kouli oční, lesknoucí se
impressio, onis, ones, f. vtisk
ligamentum, i, a, n.(lig., ligg.) vaz
linea ae, ae, f. čára, linie
margo, inis, ines, m. okraj
membrum, i, a, n. končetina
(extremitas, atis, ates, f.) úd
musculus, i, i, m. (m., mm.) sval
nodus, i, i, m. uzel, uzlina
os, ossis, ossa, n. kost
os, oris, ora, n. ústa
olecranon okovec
paries, etis, etes, m. stěna (dutiny)
pars, partis, partes, f. část, díl
pectus, oris, ora, n. hruď (prsa)
pectoralis, e hrudní (prsní)
planum, i, a, n. rovina, plocha
processus, us, us, m. (proc.) výběžek
nervus, i, i, m. (n.nn.) nerv
s. = seu neboli (čili)
spina, ae, ae, f. trní (páteř, hřeben)
sulcus, i, i, m. žlábek, rýha, brázda
tendo, inis, ines, m. šlacha
thorax, acis, m. hrudník
thoracicus, a, um Th6) hrudní
tuber, ris, ra, n. hrbol
tuberculum, i, a, n. hrbolek
tuberositas, atis, ates, f. drsnatina
vena, ae, ae, f. (v.,vv.) žíla
vas, vasis, vasa, n. céva, (cévy)
magnus, a um velký
maior, ius větší
maximum a, um největší
parvus, a, um malý
minor, minus menší
minimus, a, um nejmenší
longus, a, um dlouhý
brevis, e krátký
dexter, a, um pravý
sisnister, a um levý
teres, etis, es oblý
obliquus, a, um šikmý
superficialis, e povrchový
profundus, a, um hluboký

 
anterior přední, anterius = ventralis, e = (břišní) (venter)
posterior, posterius = dorsalis, e = zadní (hřbetní) (dorsum)
superior, superius = cranialis, e = horní (ke hlavě) (cranium)
inferior, inferius = caudalis, e = dolní (k ocasu) (cauda)
infimus, a, um, = = imus, a um
medialis, e (ulnaris, e) (tibialis, e) = vnitřní (okraj končetiny)
lateralis, e (radialis, e) (fibularis, e) = vnější (okraj končetiny)
medianus, a, um = mediální – ve střední čáře ležící
paramedianus, a, um = paramediální (ležící těsně při střední rovině)
sagittalis, e = šípový (předozadní)
frontalis, e = rovnoběžný s čelem (frons)
transversalis, e = příčný
palmaris, e (dříve volaris) = dlaňový (palma manus)
plantaris, e = chodidlový (planta pedis)
proximalis, e = na končetině bližší (k trupu)
distalis, e = na končetině vzdálenější (od trupu)

Vydáno: 2. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 15. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor