Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK

příloha Opatření rektora č. 17/2014

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise, včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy v Praze

ve znění Opatření rektora č. 9/2014 a č. 17/2014

I.

Čl. 1

Tímto opatřením se na základě čl. 5, čl. 11 a čl. 13 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze stanoví

 1. doporučená hlediska pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem (dále jen „doporučená hlediska“),
 2. minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise a náležitosti předkládaných materiálů, které konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče.

Čl. 2

 1. Doporučená hlediska jsou podkladem zejména pro jednání habilitačních komisí (habilitační řízení) a hodnotících komisí (jmenovací řízení).
 2. Úkolem komisí je zhodnotit údaje předložené uchazečem při zahájení řízení i konkrétní vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Ve zprávě hodnotící komise pro jmenování profesorem je úkolem komise navíc konkrétně formulovat výkony a další důvody, pro které lze uchazeče považovat za mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost.

Čl. 3

Doporučená hlediska jsou stanovena v částech 1.1.–1.4. přílohy tohoto opatření, přičemž

 1. obecně platná hlediska jsou stanovena v části 1.1. přílohy tohoto opatření,
 2. doporučená hlediska pro humanitní, sociálně vědní a umělecko-tvůrčí obory jsou stanovena v části 1.2. přílohy tohoto opatření,
 3. doporučená hlediska pro přírodovědné obory jsou stanovena v části 1.3. přílohy tohoto opatření a
 4. doporučená hlediska pro lékařské obory jsou stanovena v částí 1.4. přílohy tohoto opatření.

Čl. 4

Minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise a náležitosti předkládaných materiálů, které konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče jsou uvedeny v částech 2.1 – 2.6. přílohy tohoto opatření, přičemž

 1. minimální požadavky na obsah odůvodnění stanoviska habilitační komise jsou stanoveny v části 2.1. přílohy tohoto opatření,
 2. požadavky na údaje o uchazeči v habilitačním řízení jsou stanoveny v části 2.2. přílohy tohoto opatření,
 3. požadavky na přílohy materiálů předávaných na rektorát UK u habilitačního řízení jsou stanoveny v části 2.3. přílohy tohoto opatření,
 4. minimální požadavky na odůvodnění stanoviska hodnotící komise ke jmenování profesorem jsou uvedeny v části 2.4. přílohy tohoto opatření,
 5. požadavky na údaje o uchazeči pro jmenování profesorem jsou stanoveny v části 2.5. přílohy tohoto opatření,
 6. požadavky na přílohy materiálů předávaných na rektorát UK u jmenovacího řízení jsou stanoveny v části 2.6. přílohy tohoto opatření.

Čl. 5
zrušen

Čl. 6

 1. Toto opatření se nevztahuje na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která byla zahájena před dnem 1. února 2014; tato řízení budou dokončena podle opatření rektora č. 8/2007, 28/2007 a 17/2012.
 2. S výjimkou podle odstavce 1 a stanovené specifikace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem se ode dne 1. února 2014 podle opatření rektora č. 8/2007, 28/2007 a 17/20012 nepostupuje.
 3. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 2014. 1)

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, v.r.
rektor

1) Změna tohoto nabývá účinnosti dne 5. května 2014 (OR 17/2014).


Příloha k opatření rektora č. 9/2014 (ve znění OR č. 17/2014)

Část 1.1
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově v Praze

Habilitační práce musí odpovídat vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona 111/1998 Sb., v platném znění.

Základní údaje

Habilitační řízení
Pro habilitační řízení je doporučeno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Dr., Ph.D., Th.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna.

Pedagogická činnost
Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu (bakalářské, magisterské, doktorandské studium) oboru.

habilitační řízení:

 • souvislá pedagogická činnost během posledních nejméně tří let nebo
 • souhrnná tříletá pedagogická činnost v době posledních pěti let – u uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů hodných zřetele;
 • roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru

jmenovací řízení:

 • souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole v trvání nejméně pěti let;
 • roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny z hlediska, zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu;
 • uchazeč je školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je v tomto kontextu pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia

Vědecká, odborná nebo umělecká činnost
Podmínkou je soustavná publikační činnost až do zahájení řízení. Za relevantní práce jsou považovány recenzované texty vědeckého, odborného nebo uměleckého charakteru. Pro žádný typ řízení nejsou do počtu relevantních studií započítávány popularizační publikace, abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních časopisech nebo sbornících, a dopisy redakci.

Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče.

Zahraniční zkušenost
Dosavadní akademická dráha uchazeče by měla zahrnovat dlouhodobější odbornou zahraniční zkušenost.

Část 1.2
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro humanitní, sociálně-vědní a umělecko-tvůrčí obory na Univerzitě Karlově v Praze

Habilitační práce
Je třeba, aby habilitační práce odpovídala vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona 111/1998 Sb., v platném znění. Za takovou práci se považuje i

 • závažné překladové dílo, provázené vědeckou studií a komentáři patřičného rozsahu a kvality (především překlady starověkých, středověkých i raně novověkých uměleckých i vědeckých děl)
 • slovník, který svým rozsahem, zaměřením a úrovní představuje obohacení české kultury ve vazbě ke světovým kulturám

Vědecká, odborná nebo umělecká činnost
V humanitních a sociálně-vědních oborech se do počtu požadovaných prací započítávají výhradně práce, u nichž je uchazeč jediným, nebo hlavním autorem. Hlavním autorem v této souvislosti je míněn vedoucí autorského kolektivu, který výzkum i zprávu koncipoval, práci koordinoval a napsal nebo vytvořil významnou část textu či díla. Na vyžádání je povinen doložit svůj podíl na práci. Uchazeč o jmenovací řízení v humanitním oboru by měl být autorem alespoň jedné monografie. Do citací lze započítat i recenze, pokud byly publikovány v odborných periodikách. Je třeba uvést metodiku vyhledání citací.

Oborově specifické požadavky

Habilitační řízení

Obor Počet publikací Mezinárodní/cizojazyčné publikace Citace
Humanitní, sociálně-vědní a právnické obory 20 30 20 v odborné české i zahraniční literatuře
Umělecko-tvůrčí obory* 10 2 10 v odborné české i zahraniční literatuře

Jmenovací řízení

Obor Počet publikací Mezinárodní/cizojazyčné publikace Citace
Humanitní a sociálně-vědní obory 40 15 25 v zahraniční odborné literatuře
Právnické obory 40 15 50 v odborné české i zahraniční odborné literatuře
Umělecko-tvůrčí obory* 20 8 12 v zahraniční odborné literatuře

Umělecká tvůrčí činnost a její kvalita musejí být doloženy dokumentací, recenzemi a posudky.

Část 1.3
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro přírodovědné obory na Univerzitě Karlově v Praze

Vědecká, odborná činnost
Celkový počet publikací může být menší než požadovaný (viz tabulky níže) v případě, že počet publikací v periodikách s IF bude podstatně větší než požadovaný počet. Nejsou započítávány publikace, kde autor nefiguruje v seznamu autorů, ale jen jako skupinový autor (Group Author).

Citace musí být uváděny dle WoS jen z tzv. fulltextů (bez abstrakt a komentářů) s vyloučením autocitací. Tam, kde není požadována citovanost dle WoS, je třeba uvést metodiku zjištění citací (SCOPUS a další doložitelné citace).

Oborově specifické požadavky

Habilitační řízení

Obor Počet publikací Publikace s IF První autor Citace
Biologie, Biomedicína 20 12 5 35 dle WoS
Farmaceutické obory 20 15 5 35 dle WoS
Chemie 20 15 8 35 dle WoS
Geologie, Environmentální vědy 20 6 5 20, z toho 10 dle WoS
Geografie 20 5 3 20, z toho 10 dle WoS
Fyzika 20 12 Neurčeno 20 dle WoS
Informatika 20 6
či ekvivalentních*
Neurčeno 15 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích
Matematika 20 6 Neurčeno 15 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích

* „Ekvivalentními výsledky“ se rozumí takové výsledky, které jsou v oboru řízení považovány za stejně hodnotné jako publikace s IF.

Jmenovací řízení

Obor Počet publikací Publikace s IF První, korespondující nebo senior autor** Citace
Biologie, Biomedicína 40 25 15 100 dle WoS
Farmaceutické obory 40 25 15 100 dle WoS
Chemie 40 35 15 100 dle WoS
Geologie, Environmentální vědy 40 10 8 30 dle WoS
Geografie 40 8 5 30 dle WoS
Fyzika 40 30 Neurčeno 50 dle WoS
Informatika 40 20
či ekvivalentních*
Neurčeno 50 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích
Matematika 40 20 Neurčeno 50 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích

„Ekvivalentními výsledky“ se rozumí takové výsledky, které jsou v oboru řízení považovány za stejně hodnotné jako publikace s IF.
** Posouzení záleží na zvyklostech oboru.

Část 1.4
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro lékařské obory na Univerzitě Karlově v Praze

Základní údaje
Nepominutelným požadavkem pro uchazeče z klinických-nechirurgických a klinických-chirurgických oborů je absolvování příslušných atestací pro obor habilitace nebo jmenovacího řízení.

Habilitační i hodnotící komise výslovně zhodnotí splnění klinické odbornosti a erudici uchazeče.

Vědecká, odborná činnost
Celkový počet publikací může být menší než požadovaný (viz tabulky níže) v případě, že počet publikací v periodikách s IF bude podstatně větší, než požadovaný počet. Nejsou započítávány publikace, kde autor nefiguruje v seznamu autorů, ale jen jako skupinový autor (Group Author).

Citace musí být uváděny dle WoS jen z tzv. fulltextů (bez abstrakt a komentářů) s vyloučením autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče.

Oborově specifické požadavky

Habilitační řízení

Obory Počet publikací* Publikace s IF** První autor*** Citace****
Teoretické 20 12 5 35 dle WoS
Klinické-nechirurgické 20 8 4 25 dle WoS
Klinické-chirurgické 20 6 3 8 dle WoS

Jmenovací řízení

Obory Počet publikací* Publikace s IF** První, korespondující nebo senior autor*** Citace****
Teoretické 40 25 15 100 dle WoS
Klinické-nechirurgické 30 15 12 70 dle WoS
Klinické-chirurgické 30 12 9 30 dle WoS

Publikace mimo IF musí být v časopisech s recenzním řízením, indexovaných v medicínských databázích (Web of Science, PubMed nebo SCOPUS).
** Minimální hodnota IF by měla činit pro každou z těchto klíčových publikací 0,5. Z těchto klíčových publikací nejméně jedna (habilitační řízení), resp. nejméně tři (řízení pro jmenování profesorem) musí být původní vědeckou prací obsahující výsledky vlastní výzkumné činnosti uchazeče (tj. nikoliv přehledný článek, editorial, kasuistika, které lze započítat do celkového počtu publikací).
*** Posouzení záleží na zvyklostech oboru.
**** Citovanost v mezinárodních multicentrických studiích bude uvažována samostatně.

Vydáno: 12. 6. 2014