Program seminářů Interní kliniky

duben–červen 2018

4. 4. Hypertriglyceridémie běžné i vzácné: patogeneze, význam a možnosti léčby
doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
 
18. 4. Principy metody PCR a využití v klinické praxi
MUDr. Monika Kamarytová
Roche, Diagnostics Division, Praha 5
 
2. 5. Vrozené srdeční vady v dospělosti
MUDr. P. Antonová
Klinika kardiovask. chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
16. 5. Markery kostní remodelace v klinické praxi
MUDr. Dana Michalská, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
 
13. 6. Léčba srdečního selhání z pohledů kardiologa a diabetologa
prof. MUDr. J. Špinar, CSc., FESC
Interní kardiolog. klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. M. Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
přednosta Interní kliniky
  prim. MUDr. Vladimír Srnský
zástupce přednosty Interní kliniky
Vydáno: 29. 3. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká