Přednášky Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha – zimní semestr 2017/2018

Semináře se konají od 14.30 v posluchárně A, budova F2 (pokud není uvedeno jinak)

11. 10. 2017 Výživa pacienta pomocí PEGu, indikace, realizace, komplikace, zajímavé kasuistiky
doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., primář Interního odd. FTN Praha
 
25. 10. 2017 Intervenční výkony u onemocnění plic, indikace, realizace, kasuistiky
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN
 
8. 11. 2017 Akutní léčba CMP v roce 2017
MUDr. Martin Šrámek, vedoucí lékař JIP Neurologické oddělení, Neurocentrum 1. LF UK a ÚVN
 
22. 11. 2017 Principy a úskalí rehabilitace pacientů s neurologickými deficity
MUDr. Tereza Gueye, Ph.D., vedoucí lékařka, Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN
 
6. 12. 2017 Oční projevy interních chorob
MUDr. Jan Ernest, Ph.D., primář, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
 
20. 12. 2017 Adventní seminář
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., dr. h. c., kněz, prezident České křesťanské akademie
místo konání – aula v budově CH
 
10. 1. 2018 Kasuistiky z paliativní péče
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., lékař KARIM 1. LF UK a VFN
 
24. 1. 2018 Stafylokoková sepse a význam Quick SOFA pro časnou diagnózu
MUDr. Simona Arientová, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha
Vydáno: 13. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.