Informace SV pro nové absolventy LF

K zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání je podle zákonného ustanovení k vyplněné přihlášce nutno doložit ověřenou kopii diplomu a kopii dodatku k diplomu (viz odstavec vlevo, nadpis Rady a informace).

Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo toho, že oficiálními doklady o absolvování magisterského studia na příslušné lékařské fakultě je diplom a dodatek k diplomu (popř. vysvědčení), také proto je to i takto definováno v zákoně č. 95/2004 Sb. a zároveň i ve Veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví a Univerzitou, která na zákon č. 95/2004 Sb. navazuje.

Praxí však ale dochází k tomu, že oficiální doklady o ukončení studia se vydávají se značnou prodlevou od vykonání poslední státní zkoušky. Z tohoto důvodu je tedy možné zařadit uchazeče do základního oboru specializačního vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb. na základě potvrzení o ukončení studia. Zařazený školenec doloží ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu po jejím obdržení.

Vydáno: 1. 6. 2012 / Odpovědná osoba: Jaroslava Anýžová