GA ČR vyhlásila veřejnou soutěž pro předkládání projektů

Grantová agentura ČR vyhlásila dne 21. 2. 2017 veřejnou soutěž v základním výzkumu a vývoji se začátkem řešení v roce 2018 v následujících třech kategoriích:

  • Standardní projekty
  • Juniorské projekty
  • Mezinárodní projekty

Grantové přihlášky musí být vyplněny v souladu se zadávacími dokumentacemi pro jednotlivé kategorie dostupnými na adrese www.gacr.cz. Vyplňují se výhradně na formulářích GA ČR v internetové on-line aplikaci www.gris.cz.  Na GA ČR jsou odesílány elektronicky datovou schránkou 2. LF.  Jedna osoba může podat nejvýše jeden projekt v roli navrhovatele a jeden v roli spolunavrhovatele.

Juniorské projekty jsou určeny jen pracovníkům působícím v oblasti základního výzkumu, kterým od ukončení jejich doktorského studia uplynulo nejvýše 8 let (mateřská a rodičovská dovolená se do této doby nezapočítává). Zároveň musí navrhovatel absolvovat ke dni ukončení soutěžní lhůty alespoň šestiměsíční postdoktorskou vědeckou stáž mimo území ČR (celková požadovaná doba může být rozdělena i do dvou kratších období). Dále je požadováno, aby v řešitelském týmu byli alespoň dva odborní spolupracovníci mladší 35 let.

Termíny odevzdání na Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 2. LF UK:

Za účelem kontroly přihlášek před konvertováním do pdf a jejich odesláním na GA ČR je třeba kontaktovat paní Jiřinu Rosenkrancovou nejpozději do 20. 3. 2017.

Rozpočet mezd pro výzkumný tým konzultujte zároveň s paní Miroslavu Klobkovou z Personálního oddělení (l. 5825).

Pro účely získání souhlasu etické komise odevzdejte podklady do 13. 3. 2017 (stačí zaslat ve Wordu nebo PDF na mail – věcnou část projektu, včetně definitivního názvu, řešitelský tým; informovaný souhlas pacienta a souhlas přednosty/přednostů pracovišť s realizací projektu na daných ústavech či klinikách).

V případě prací s GMO v projektu je třeba doložit k projektu doklad o zápisu do „Seznamu uživatelů“, případně do „Seznamu GMO“.

Projekt pokusů je vyžadován až v momentě, kdy je projekt schválen, tj. před podpisem smlouvy, je ale třeba již nyní přiložit oprávnění k používání pokusných zvířat.

Vydáno: 22. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Ing. Jiřina Rosenkrancová