AZV ČR – vyhlášení veřejné soutěže

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019–2022

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 14. 5. 2018

Jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015–2022.

Předmět soutěže
Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Předpokládané termíny:

 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců,
 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2019 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2022.
   

Závazné termíny:

 • Nahlášení o vyplnění přihlášky na Grantové odd. 2. LF UK do 18. 6. 2018 (též je nutné přidat jako editora projektu Mgr. Evu Veselou).
 • Pro účely etické komise odevzdejte podklady na Grantové odd. do 11. 6. 2018 (stačí ve Wordu nebo PDF na e-mail ). Podklady pro etiku musí obsahovat věcnou část projektu, včetně definitivního názvu, řešitelský tým, informovaný souhlas pacienta a SOUHLAS přednosty/přednostů pracovišť s realizací projektu na daných ústavech či klinikách. Bez toho nebude váš projekt komisí posuzován!
 • Prohlášení týkající se spolupráce s FN Motol zašlete na Grantové odd. do 11. 6. 2018 (zaslat scan s podpisem ve formátu PDF a editovatelný Word na ). Prohlášení najdete ke staženív Opatření děkana č. 20/2017: www.lf2.cuni.cz/predpisy-a-navody/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-202017
   

Žádost a další potřebné informace:

 • Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP http://eregpublic.ksrzis.cz.
 • Pokud ještě v aplikaci ISVP nemáte zřízený účet, obraťte se prosím na Mgr. Evu Veselou, která vám ho zřídí. Sami si ho zřídit nemůžete.
 • KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKA, včetně potřebných příloh bude odevzdávána v PDF formátu přes datovou schránku. Konvertování přihlášky do finálního PDF souboru provádí Grantové oddělení (Mgr. Eva Veselá). Vzhledem k možným komplikacím s datovou schránkou nenechávejte nic na poslední chvíli!
 • V případě potřeby povolení či ohlášení SÚKLu, je potřeba doložit stanovisko SÚKLu, zda se jedná, či nejedná o klinické hodnocení. Zadavatel klinického hodnocení musí být vždy uchazeč.
 • V případě, že se v projektu s ním počítá, navrhovatel musí přiložit oprávnění k používání pokusných zvířat.
 • V případě prací s GMO v projektu je třeba doložit oprávnění k tomuto nakládání s GMO.
 • Každá přihláška musí být zkontrolována Grantovým a Personálním odd.
  Grantové odd. – Eva Veselá, l. 5839,
  Personální a mzdové odd. – Miroslava Klobková, l. 5825,
   

Podrobné informace, zadávací dokumentaci, podmínky soutěže a užitečné odkazy najdete na

Vydáno: 15. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Veselá