Sylabus – Neurovědy

Volitelný předmět doporučený pro 4. a 5. ročník
 
Výuka probíhá v rámci odpoledního týdenního bloku a je zakončena klasifikovaným zápočtem
 
Pondělí
Místo konání: Ústav neurověd - 2. p., blok D.
 
Téma přednášky

 • Nesynaptický přenos jako alternativa mezibuněčné komunikace. Extracelulární prostor, extracelulární matrix.
 • Difúzní parametry v CNS během fyziologických stavů, funkční význam extrasynaptického přenosu. Metody měření difúzních parameterů v mozku a míše.
   

Téma praktického cvičení

 • Zhotovování mikroelektrod pro intra- a extracelulární snímání biopotenciálů, iontově-selektivní mikroelektrody.
 • Optické snímání z tkáňových řezů míchy a mozku, průchod a odraz světla v nervové tkáni a jejich vztah k neuronální aktivitě.
   
   

Úterý
Místo konání: Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč, Budova LA - 2. p., modrá posluchárna.
Doprava: Metro C - Kačerov, zde bus č. 114 - konečná stanice
 
Téma přednášky

 • Experimentální modely patologických stavů - ischemie, traumatických lézí, roztroušené sklerózy míšní, nádorů CNS, trauma mozku a míchy, hydrocephalu, stárnutí, Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby.
 • Úloha extracelulární matrix a astrogliózy během patologických stavů.
   

Téma praktického cvičení

 • Demonstrace přípravy tkáňových řezů a izolované míchy potkana, měření in vivo.
 • Měření difúze látek v CNS.
   
   

Středa
Místo konání: Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč, Budova LA - 2. p., modrá posluchárna.
Doprava: Metro C - Kačerov, zde bus č. 114 - konečná stanice
 
Téma přednášky

 • Membránové vlastnosti nervových buněk a synaptický přenos v CNS. Membránové vlasnosti neuronů a gliových buněk, iontové kanály, metoda terčíkového zámku, receptory, synaptické potenciály, mezibuněčné spoje.
 • Úloha gliových buněk v CNS během fyziologických a patologických stavů. Typy gliových buněk (astrocyty, oligodendrocyty, mikroglie), membránové vlastnosti, receptory, iontové kanály, iontová a objemová homeostáza, interakce mezi neurony a gliovými buňkami.
   

Téma praktického cvičení

 • Principy elektrofyziologických metod. Metoda terčíkového zámku, měření membránových proudů, principy imunohistochemického značení, zobrazování pomocí konfokálního mikroskopu.
   
   

Čtvrtek
Místo konání: Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč, Budova LA - 2. p., modrá posluchárna.
Doprava: Metro C - Kačerov, zde bus č. 114 - konečná stanice
 
Téma přednášky

 • Regenerace CNS, transplantace nervové tkáně a buněčná terapie.
 • Neurogenese a regenerace CNS, využití kmenových buněk v neurologii, imunohistechemická detekce transplantovaných kmenových a neurálních buněk.
 • Značení buněk pomocí superparamagnetických nanočástic a jejich zobrazování in vivo pomocí magnetické resonance.
   

Téma praktického cvičení

 • Modely poškození mozku a míchy (ischemická léze, kompresní léze), kultivace a implantace kmenových buněk a hydrogelů.
 • Základy moderní histologie, barvení a pozorování nervových a kmenových buněk. Histologické a imunohistochemické metody v neurovědách. Metody používané při výzkumu organizace CNS, barvicí techniky pro studium makroskopických řezů mozkem, barvení na myelin, metody znázorňující axony a intraaxonální transport retrográdní a anterográdní, metody znázorňující metabolicky důležité enzymatické systémy.
 • Značení a zobrazování pomocí nanočástic železa.
   
   

Pátek
Místo konání: Ústav neurověd - 2. p., blok D.
 
Téma přednášky

 • Základy tkáňového inženýrství - aplikace biomateriálů, buněk, růstových faktorů, techniky vytváření trojrozměrných tkáňových náhrad (pojivový system; periferní a centrální nervový system; kožní a epitelové kryty; parenchymatózní orgány).
 • Biomateriály, jejich dělení, základní vlastnosti, biokompatibilita, historie, jejich současné praktické aplikace, od kontaktních čoček k makroporézním hydrogelům.
 • Nanovlákna, elektrospinning, teorie a biomedicínské aplikace.
 • Přípravky moderní terapie, aplikovaný výzkum, klinická hodnocení.
   

Téma praktického cvičení

 • Praktické ukázky žádostí o povolení klinických hodnocení, základy výroby kmenových buněk.
   
   
5. září 2013 doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.
vedoucí Ústavu neurověd
 
 


 

 
Ke zveřejnění na webu předala , studijní oddělení, 7. 10. 2013.