akademický bulletin Pelikan leden 96

Co jsme se ve skole neucili

CHEMISTRY - SHORT VOCABULARY
RNDr. Miloš Havránek, CSc.
(Ústav lékařské chemie a biochemie 2. LF UK)

Ústav lékařské chemie a biochemie 2. LF UK vydává krátký anglicko-český slovníček chemického názvosloví, který vypracoval externí učitel RNDr. M. Havránek CSc.

Slovníček má uživatele seznámit s výrazy, které jsou v chemických oborech interpretovány jinak než v hovorové angličtině. Slovníček by měl sloužit jak studentům, tak všem pracovníkům fakulty při četbě odborné literatury.

prof. MUDr. H. Tomášová, CSc.

(Slovíčka jsou řazena abecedně; podstatným jménům je dána přednost před přídavnými jmény a slovesy. Uživatel by si je asi měl osvojit; výběr je přirozeně subjektivní)

A
ability - schopnost
about, around - okolo
accept - přijímat
accompany - doprovázet
add - připočítat, sečíst
oxidizing agent - oxidační činidlo
reducing agent - redukční činidlo
aggregation - agregace, shlukování
a llotrope - alotropická modifikace
alloy - slitina
bond angle - vazebný úhel
angular - úhlový
arrangement - uspořádání
attraction - přitažlivost
arrow - šipka
asterisk - hvězdička
B
base - báze, zásada, základ (mocniny)
calibrated beaker - kalibrovaná kádinka
behind - vzadu, za
bond formation - tvorba vazby
single bond - jednoduchá vazba
double bond - dvojná vazba
triple bond - trojná vazba
both - oba
branched - rozvětvený
salt bridge - solný můstek
light bulb - žárovka
C
calculation - výpočet
calculator - kalkulátor
calibrate - kalibrovat
calomel - kalomel (Hg2Cl2)
combining - kombinační
capacity - kapacita
cascade - kaskáda
cause - působit (co)
cell - článek, buňka, kyveta, cela
charge - náboj (elektrický)
charged - nabitý
cleavage - štěpení
cloud - mrak, zákal
cluster - shluk, hrozen, seskupit, shlukovat
colinear - ležící v jedné přímce
combustion - spalování
competition - soutěžení
molar concentration - molární koncentrace
conformation - konformace
conformer - konformer
conjugate - konjugovaný
consider - uvažovat, vzít v úvahu
consult - způsobit, radit se
contain - obsahovat
contribute - poskytovat
coupled - spřažený
cube - krychle
cube-root - třetí odmocnina
cubic - krychlový
cupric - Cu2+
cuprous - Cu1+
alternative current (AC) - střídavý proud
direct current (DC) - stejnosměrný proud
titration curve - titrační křivka
graduated cylinder - odměrný válec
D
dash - pomlčka
denominator - jmenovatel (zlomku)
dental-filling - zubní náplň
dependence - závislost
depicting - popisování
derive - odvozovat, pocházet
describe - popsat
semi-permeable diaphragm - polopropustná diafragma
direction - směr
disinfection - desinfekce
dispersed - dispergovaný
symmetrical distribution - symetrické rozdělení
divide - dělit
donate - darovat
draw (drawn) - kreslit (kreslený)
dye - barvivo, barvit
E
eclipsed - zákrytově uspořádaný
mesomeric effect - mezomerní efekt
most efficient - nejúčinnější
glass electrode - skleněná elektroda
enhance - vzrůsti
entity - entita
equal - rovný
equality - rovnost
equation - rovnice
balancing of chemical equation - vyčíslení chemické rovnice
equilibrium - rovnováha
equivalent - ekvivalent, rovnocenný
even - sudý
explain - vysvětlit
explanation - vysvětlení
exponent - mocnitel
F
familiar - známý
feces - stolice
ferric - Fe3+
ferrous - Fe2+
figure - obrázek, zobrazit
flammable - hořlavý
flavour - aroma, vůně
float - plovat
common fluid - obvyklá tekutina, tekutý
bond-line formula - zjednodušený ("čárkový") vzorec
condensed structural formula - kondenzovaný strukturní vzorec
electron dot formula - elektronový (bodový) vzorec
space formula - prostorový vzorec
structural formula - strukturní vzorec
summary formula - sumární vzorec
fraction - zlomek
mole fraction - molární zlomek
in front - před
fuel - palivo
linear function - lineární funkce
fused - kondenzovaný, roztavený
G
gasoline (USA) - benzin
generation - vznikání
gradually - postupně
grape (sugar) - hrozen, hroznový (cukr)
H
half-cell - poločlánek
hence - pročež
heterocycle - heterocykl(us)
resonance hybrid - resonanční hybrid
I
mirror image - zrcadlový obraz
is immersed - je ponořen
L
crystal lattice - krystalová mřížka
like - stejný, podobný
line - čára, přímka
along a line - podle přímky
take the logarithn - zlogaritmovat
M
mainly - hlavně
matter - hmota, látka
measure - měřit
mercuric - Hg2+
mercurous - Hg1+
mesomerism - mezomerie
migration - migrace
molarity - molarita
mole - mol
multiply - násobit
N
neighbourhood - sousedství
numerator - čitatel (u zlomku)
O
occure - vyskytovat se
odd - lichý
odour - pach, vůně
orbital - orbital
oscilate - kmitat, oscilovat
oscilation - oscilace
oxidizer - okysličovadlo
overlap - překryv, překrývat
overlapping - překrývající se
P
parallel - rovnoběžka, rovnoběžný
parameter - parametr
parent - základní, mateřský, rodičovský
porous partition - porézní přepážka
perpendicular - kolmý
perspective - perspektiva
petrol - benzin
petroleum - ropa
place - umístit
take place - probíhat
plane of symmetry - rovina souměrnosti
plot - graf, vynést do grafu
point - bod
cube power - 3. mocnina
raise to a power of x - umocnit na x (10x)
square power - 2. mocnina
precipitate - sraženina, srážet se
predict - předpovídat
predominate - převažovat
prefer - dávat přednost
proceed - probíhat
product - produkt, součin
proportional - úměrný
direct proportional - přímo úměrný
inversely proportional - nepřímo úměrný
pull - tah, táhnout
purpose - účel
R
rank - pořadí
rate - rychlost, velikost, poměr
coupled reaction - spřažená reakce
rearrangement - přesmyk
reduce (fraction) - krátit (zlomek)
relation - vztah
remain - zůstati, zbýti
repulsion - odpuzování
valence shell electron pair repulsion
- "VSEPR"
resemble - podobat se, připomínat
resist - odolávat
resonance - rezonance
root (of number) - odmocnina, kořen (čísla)
row - řada
rule - pravidlo
S
saline - fyziologický (solný) roztok
scale - škála, stupnice
separation - dělení, separace
shape - tvar
share (sharing) - sdílet (sdílení)
shell - vrstva, slupka
sideways - bokem
size - velikost, rozměr
smell - pach, vůně, páchnout, vonět
soda-water - sodovka
solve - řešit
soot - saze
spiral - spirála, šroubovice, spirálovitý, šroubovitý
sphere - koule
spheric - kulový
spontaneity - spontánnost, samovolnost
square-root - druhá odmocnina
stack - naskládat se
staggered - střídavě uspořádaný
oxidation state - oxidační stav
stress - napětí, tlak
subshell - podslupka
subtract - odečíst
sum - součet, sčítat
superimposed - překrytý
superposable - překrytelný
supply - přívod, přivádět
surround - obklopovat
survey - přehled
switch (on, off) - vypínač (zapnout, vypnout)
cylindrically - válcově
symmetrical - symetricky
T
tetrahedral - tetraedrický
tetrahedron - tetraedr, čtyřstěn
state tax (USA) - státní daň
total - součet, celkový
transfer - přenos, přenášet
transferrer - přenášeč
turbidity - zákal
U
unit - jednotka
elementary unit - element. jednotka
urine - moč
V
valence - mocenství
valence-shell - valenční slupka
value - hodnota
vessel - nádoba
vinegar - ocel
W
hard water - tvrdá voda
wire - drát
cotton wool - vata